11727. lajstromszámú szabadalom • Berendezés köveknek, kavicsnak stb. répamosókból való önműködő eltávolítására

Megjelent 1898. évi julius hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11727. szám. IV/d. OSZTÁLY. Berendezés köveknek, kavicsnak stb. répamosókból való önműködő eltávolítására BEROUNSKY FERENCZ CZUKORGYÁRI IGAZGATÓ BUDIN MELLETTI MSENOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 12-ike. A bejelentés tárgyát képező találmány a mellékelt rajzon ábrázoltatott. 1. ábra hosszmetszet, 2. ábra keresztmetszet, 3. ábra fölülnézet, 4. ábra keresztmetszete és 5. ábra fölülnézete egy külön, esetleg hozzátartozó homokfogónak. Az itten ábrázolt berendezés lényegében két, a répamosó gép előtt az A usztatócsa­torna alkalmas pontján utóbbi alatt elren­dezett B és B' rostélyokból és egy transz­misszió által hajtott G szállítókészülékből áll. A répausztató csatornában a répával együtt haladó tárgyak, mint kövek, homok, vasdarabok stb. a melyek nehezebbek, mint a répa, nagyobb súlyuk folytán a B és B' rostélyra esnek. Ezek az a b és a' b' emel­tyűk, c c! rudak és q q' ellensúlyok által lefelé kis forgást végezhetnek és egy nagy S kötél vagy lánez segélyével a mosógép vagy a transzmisszió által időszakonként pl. minden két perczben nyittatnak. A B B' rostélyokra hulló kődarabok stb. ezen rostélynak a fönt jellzett módon idő­szakonkint eszközölt minden szétnyitásánál alul kiöntetnek, a C transzporteurbe jutnak és kiszállíttatnak. A transzporteurbe bejutó homok annak alsó részéből önműködően az M gödörbe bocsáttatik. A C transzportéul' alsó részéhez vezető E aknából az esetleg odajutott fölösleges víz a w csatornán lefolyik. A C transzportéul1 szerkezete természetesen tetszőleges lehet, pl. csészés elevátor, emelőkerék, csigatransz­porteur stb. ép úgy lehet a B IV rostélyok nyitására szolgáló szerkezet máskép is el­rendezve. valamint alkalmazhatunk egy ros­télyt vagy kettőnél többet is. A vízáram hajtóereje folytán a répa a B B' rostélyokon átúszik, ha azonban vé­letlenül répa is leesik és szintén a W ko­csiba szállíttatik, akkor egyszerűen kivéte­tik abból. Mint hogy a répausztató csatornában a répával menő minden kő, homok stb. az ön­működő nyitódó és záródó B B' rostélyo­kon átesik és a C transzportéul- által el­távolíttatok, az így fölszerelt czukorgyárban a répavágó gépbe' nem kerülhet és ennek folytán az eddigelé oly gyakran előforduló üzemzavarok, pl. késeknek megromlása elő nem fordulhat és a gyár üzemképessége növeltetik. Azon esetben ha a répával nagy mennyi­ségű homok is úszik, ajánlatos még a 4. és 5. ábrában vázolt külön homokfogót is

Next

/
Thumbnails
Contents