11716. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék üreges üvegtárgyak előállítására

Megjelent 1ÍSÍJ8. évi julius lió 1-én. MAGY. g^J KIH. SZABADALMI l|iga HIVATAL SZABADALMI LEIRÁS 11716. szára. XVII/©. OSZTÁLY. Eljárás és készülék üreges üvegtárgyak előállítására. HEERDT HENRIK ÜVEGHUTA-IGAZGATÓ E/M AUSSIGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 18-ika. Jelen találmány tárgya egy eljárás üre­ges üvegtárgyak, különösen palaczkok elő­állítására, melynek lényege abban áll, hogy az izzó üveget előbb a fölül nyilt előmin­tába öntjük, ezen előmintát 180° alatt meg­forgatva egy rugalmasan ágyazott fenékre borítjuk, mire az üveg anyagába egy hosz­szabb csúcsot fölülről beszorítunk, az így ideiglenesen alakított üvegtárgyat az elő­mintából kivesszük és a végleges mintába helyezzük, hogy azt levegőnek mechanikus befuvatása által a kívánt alakba hozzuk. Jelen találmány továbbá a fönt jelzett eljárás gyakorlására alkalmas készülékre is vonatkozik, mely a mellékelt rajzon van föltüntetve; és pedig: az 1. ábra a készülék részben metszett elölnézete; a 2. ábra a készülék részben metszett oldalnézete, míg a 3. ábra az 1. ábra x x vonalán át ve­zetett vízszintes metszete. A készülék egyes részei az N asztalra vannak szerelve, mely oldalt n2 n2 vezető­rudakkal van ellátva. Ezen vezetőrudakon az n tartó a végeire erősített n1 tokok se­gélyével van vezetve. Az n tartó az n1 nl tokokra alkalmazott csapok segélyével az n3 /(' húzórudakkal van összekötve, mely húzórudak az asztal alatt ágyazott a ten­gelyre ékelt n* n* karokhoz vannak kötve. Az a tengelyre továbbá még az A ellen­súly és az a1 kéziemeltyű vannak ékelve. Az A ellensúly következtében az «4 karok és így az ezek által emelt n tartó is az 1. és 2. ábrában jelzett fölső helyzetet foglal­ják el. Az A' asztalra a k lemez van erő­sítve (1. ábra), mely fölső oldalán gyűrű­alakú mélyedéssel van ellátva. Ezen mélye­désbe az I előminta nyaka illeszthető, mely előminta szokásos módon, két, az t csukló körül forgó részből áll (3. ábra). A le lemez gyűrűalakú mélyedése, melynek közepén a k1 csúcs van alkalmazva, akként van ala­kítva, hogy az I előmintának behelyezése után keletkező üreg a palaczk szájának felel meg. Hogy az I előmintát a K lemez mélyedéséből könnyen kiemelhessük és az N asztalon elrendezett mozgó l mintafenékre (1. ábra) helyezhessük, a következő készü­léket alkalmazzuk: Az I előmintára az i'1 csapon (3. ábra) forgathatóan ágyazott is csiga van erősítve, mely a v sínen nyugszik. A v sín két füg­gélyes, egyrészt az Ar asztallapban, másrészt a r2 állványokban vezetett v1 rudakhoz van erősítve. A vx rudak alsó végére a c7 víz­szintes tengelyre ékelt í'6 bütykök hatnak

Next

/
Thumbnails
Contents