11708. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gázgyújtó

Megjelent 1898 évi julius hó 1-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI Iggg? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11708. szám. II/g. OSZTÁLY. Önműködő gázgyújtó. BORCHARDT HUGÓ MÉRNÖK BERLINBEN A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 3-ika. Már eddig is előállítottak oly gázöngyújtó­kat, melyeknél az égő torkolata fölött bizo­nyos magasságban egy platinaszivacs van elhelyezve, melytől egy vékony, esetleg bodrozott platinafonál van egészen közel az égő nyílásáig levezetve. Emez öngyújtók­nak működése azon alapszik, hogy a pla­tinaszivacs a kiömlésnél levegővel keveredő gázzal érintkezvén, izzásba jő és a szivacs­csal összekötött platinafonál, a platina fizikai tulajdonsága folytán, a hőt az égőnyílásig átviszi. A siker gyorsasága és biztonsága azonban, a mit eddig nem vették eléggé figyelembe, a most említett platinafonálnak megerősítési módjától függ. E találmány bejelentője megállapította, hogy a platina­fonál gyors és biztos működéséhez két föl­tétel teljesítése elkerülhetetlen : 1. a fonalaknak nem szabad, mint az ma szokásos, egyetlen egy, lefelé erősbödő vagy szélesbedő matringból állaniok és így az égőhöz levezettetniök, hanem ellenkezőleg a platinafonalaknak alulról fölfelé széles­bedő legyezőalakú elrendezést kell adni, melynek kiterjeszkedési különbözete a ki­áramló gáz szóró kúpjának körülbelül meg­felel ; 2. a fonalaknak nem szabad, mint az ma szokásos, bodrozott és a légvonat, vagy más befolyások által helyzetében könnyen meg­változó «fürtöt» képezniök, hanem szabá­lyozható feszítéssel mereven kell kihúzva lenniök, úgy, hogy állandóan a nekik adott helyzetben maradjanak. Mellékelt rajzban az 1., 2. és 3. ábrában egy ily gázöngyújtó oldal-, hátsó és elöl­nézetben van föltüntetve, mely a most em­lített ismérveket bírja. a a platinaszivacs, mely az égő toldatába dugott d csíptető által tartatik. Az utóbbiba a súrlódás által önműködőlég tartott és a magasság irányában állítható c tartó van csíptetve, melyre a fölfelé legyezőalakúlag kiterjeszkedő platinafonalak b vannak meg­erősítve, melyek az a szivacs fölé vannak feszítve; e pedig az égő torkolatát jelöli. A most leírt berendezés a következő elő­nyökkel bír : Miután a platinafonalak a platinaszivacs egész síkja előtt megközelítőleg egyenlő távolságban terjeszkednek ki, ennélfogva a szivacson fejlesztett egész meleg a platina­fonalak hevítésére kihasználtatik és az izzító hő ez utóbbiakon a legrövidebb úton jut az égő torkolatához, a mi annál biztosabban történik meg. mivel az összes platinafonalak a gázkúpon belül fekszenek. A platinadrótoknak oly tartón c való meg-

Next

/
Thumbnails
Contents