11591. lajstromszámú szabadalom • Kerekített szélekkel bíró selyem gummiszövet czipőbetétek számára

Megjelent 1898. évi junius hó 5Jl-éu. MAGY. KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 11591. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Kerekített szélekkel bíró selyem-gummiszövet czipőbetétek számára. wellesz & schwitzer czég bécsben és piestingben A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 13-ika. Eddig a czipőbetétek készítésére szolgáló selyem-gunmiiszövetet hurkolt szélekkel vagy végekkel állították elő, vagyis az egy vagy több lánczfonálból álló szélső gummit vetii­lékfonalaknak egyszerű, szélső hurokjaiba fűzték, úgy hogy az, a mint a széleknek a lánczfonalak irányában való tágítása által könnyen meggyőződhetünk, födetlen maradt és ennélfogva csakhamar elkopott. A jelen találmány szerint ezen hátrányt azáltal küszöbölhetjük ki, hogy a selyem­gummiszövetet kerekített szélekkel látjuk el, úgy hogy a szélek a szélső gummifonal­nak beszövése által jelentékenyen erősbít­tetnek és a gummifonal akként van meg­védve, hogy az a széleknek erős kitágításá­nál sem lesz láthatóvá. A mellékelt rajzban az 1. ábra példa­képpen a régebbi, hurkos szélű selyem­gummiszövetnek sémáját tünteti föl, míg a 2. ábi jelen találmány szerint kerekített szélekkel ellátott selyem-gummiszövet sémá­ját láttatja. Az 1. ábrában A a zsinórozást föltüntető séma, mely további magyarázatra nem szorul; B a bekötési séma, melynél a gummifona­lakból álló xx szélső lánczok a visszatérő vetülékfonal által képezett hurkokba foglal­tatnak be; o fémsodronyt jelöl, mely a ve­tülékfonal hurokjainak képzésére szolgál és mely a kész szalag vagy szövet előrehala­dásával mindinkább hihúzódik. C a lábító sémáját és D az exczenterek járását föltüntető séma, a hol is minden kitöltött négyzet egy-egy exczentert kép­visel és a szerszámmal való összeköttetést is föltünteti. Ez utóbbi a példa gyanánt vá­lasztott esetben 11 nyüstből áll, melyek közül lé s 5 az első összekötő-nyüstök, 3 és 4 a második « « 5 és 8 az alsó láncz-nyüstök, 9 a gummi-nyüst és 10—11 a vég-nyüstök. A 2. ábrában A szintén a zsinórozási séma és B a bekötési séma, a hol is a sraffozás a gummiszövet szélének új elren­dezését láttatja és csak a jobboldali szél van föltüntetve, mivel a baloldali teljesen ha­sonló. Itt is a G a lábító sémája és B az exczenterek sémája, melyek közül azok, a melyek a legömbölyített szélt állítják elő, sraffirozottak. Ezen esetben a szerszám 13 nyüstből van összeállítva, melyek közül 1 és 2 az első összekötő-nyüstök, 3 és 4 a második « « 5-től 8-ig az alsó láncz-nyüstök,

Next

/
Thumbnails
Contents