11588. lajstromszámú szabadalom • Kőszénre való tüzelésre berendezett sütőkemenczék ajtó- és rostélyszerkezetre

Meg-jelent 1898. évi jiiiiius hó 21-én. MAGY. KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEI RAS 11588. szám. X/j. OSZTÁLY. Kőszénnel való tüzelésre berendezett sütökemenczék ajtó- és rostélyszerkezete. schneider róbert technikus bialában A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 17-ike. Az eddig használatban levő széntüzelésre berendezett sütökemenczék a gyakorlatban nem váltak be, mert a sütemény korom, hamú és széngázok által megtámadva egy keserű kellemetlen ízt kap, e mellett ezen kemenczék drágák, a vasalkatrészek csak hamar megégnek és így azokat újakkal kell pótolni. A nagy beszerzési költségek é3 különösen a kellemetlen ízű sütemény által, ezen kemenczék hátrányai eléggé jellemezve Vannak és a pékiparban egy olcsóbb, gyors tü­zelésű kemencze hiánya mindinkább észlel­hető. Jelen találmánybeli szerkezettel ellátott kemencze a föntemlített hiányokat és hibá­kat kikerülve, nemcsak, hogy könnyű kezel­hetősége mellett egy kellemes ízű süteményt állít elő, hanem gyorsabb sütése mellett tü­zelő anyag fölhasználásánál nagyobb taka­rékosság is éretik el. A levegő gyors betó­dulása által okozott erős léghuzam a tüzelő anyag teljes elégését okozza, gyors meleget támaszt, az ártalmas gázokat pedig a többi égési termékekkel együtt a kéményen át teljesen eltávolítja. A mellékelt rajzon : az 1. ábra a kemencze szájának elülnézete, a 2. ábra ennek x—y irányú metszete, a 3. ábra 3—4 irányú metszet, a 4. ábra Ü—V irányú metszet, az 5. ábra 1—2 irányú metszet. A kemencze száját képező lemezen/'ajtó­keret van. Ezt g ajtó zárja. Utóbbi t tengely körül forgatható. Ezen t tengely aaa csap­ágyakba vau ágyazva és egyik végén n karja van lefelé. A g ajtón mint más kemencze-és kályha-ajtókon e e e szelelőlyukak vau­nak, ezek a g ajtó hátsó felén levő e eltolható lemez (4. ábra) segélyével részben vagy tel­jesen elzárhatók, mint az már általánosan ismeretes. Ezen eltolható lemez az 1. ábrán pontozva van megjelölve. A t tengelyen még egy h súly is van megerősítve. A t tengely nyúlványának végén forgathatóan v n1 csuk­lós rúd van megerősítve (5. ábra). Ez r vi­lágító házikón megy keresztül és i ajtóhoz van forgathatóan megerősítve. A h súlyt fölemelt helyzetében egy s elfordítható kam­póval erősítjük meg, ekkor a g ajtó zárva vau, mint azt az 1. ábra föltünteti. Ha s kampót elfordítjuk, úgy li súly t tengely körül lefordul, mi által g ajtó befelé fölemelkedik. Ezen állásban mutatja az ajtót metszetben a 2. ábra és fölülnézetben a 4. ábra. A t tengely fordulása által annak n nyúl­ványa a r világító házikó i ajtaját az 5. áb­rán föltüntetett módon nyitja, a mi a g

Next

/
Thumbnails
Contents