11581. lajstromszámú szabadalom • Újítások eltolható waggon- és egyéb ablakokon

Megjelent 181)8. évi jiinius hó 21-éu. MAGY. |F| KIR. szabadalmi pg hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 11581. szám. V/b. OSZTÁLY. Újítások eltolható waggon- és egyéb ablakokon. iiill ede jakab magánmérnök westminsterben. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát újítások képezik, oly waggon- és egyéb ablakokon, melyeknél az eltolható ablak szíj vagy más efféle segé­lyével megemeltetik, azután kissé kifelé tolatik és ekként az ablakkeret alsó részével kapcsolásba hozva, megemelt állásában meg­tartatik. A jelen találmány tárgyát már most oly szerkezet képezi, mely által a teljesen meg­emelt ablak önműködő módon csupán a szíjra gyakorolt húzás által mozgattatik ki­felé és hozatik az ablakkerettel kapcsolásba. Az ablakot tehát a szíj meghúzása által egyik kezünkkel megemelhetjük és rögzít­hetjük, a nélkül, hogy másik kezünkkel segí­tenünk kellene, vagy rugóTcat kellene elren­deznünk, melyek az ablakot az alsó keret­részen túl kifelé nyomják. A mellékelt rajzok a találmány tárgyának néhány foganatosítási alakját láttatják. Az 1. ábra egy waggonajtó alsó részének keresztmetszete teljesen siilyesztett toló­ablakkal. A 2. ábra ugyanaz teljesen megemelt tolóablakkal. A 3. ábra az ajtó egy részének belső nézete megemelt ablaknál. A í ábra az ablaknak egy módosított alakját láttatja. Az 5. és 6. ábrák nagyobb léptékben módosított részleteket tüntetnek föl. A 7. ábra egy további módosításnak elöl­nézete és keresztmetszete. Az A tolóablaknak alsó szélén a B sín van forgathatóan megerősítve, mely akként van a C szíjjal, mely eddig magához az ablakhoz volt erősítve, összekötve, hogy mihelyt az ablak teljesen meg van emelve, a B sín, csupán a szíj lehúzása által, a -2. ábrában föltüntetett rézsútos állásba jön és ez által az A tolóablakot kifelé az ablak­keretnek alsó D részére nyomja. A B sínnek ezen hatása által az eddig ezen sínekkel összeköttetésben alkalmazott rugók fölös­legessé válnak. A B sín a belső oldalon el­rendezett a csuklók által van az A toló­ablakkal összekötve és az elválasztó részt befödő b lemezzel van ellátva. A sínnek végei a BL csapszögeket hordják, melyek az ablakot vezető E hornyokba nyúlnak és melyek hogy megemelt ablaknál a B sínnek a rézsútos állásba való billenését lehetővé tegyék, lekerekítettek vagy rézsutoltak (2. ábra). A B sínnek B1 csapszögeit B" gör­gőkkel helyettesíthetjük, melyek a sínnek végeiben vannak ágyazva és az E hornyok­ban futnak. A C szíj a B sínnek alsó szélén, c-nél van megerősítve és a G keretlécznek

Next

/
Thumbnails
Contents