11555. lajstromszámú szabadalom • Akkumulátorlemezek és eljárás ezek előállítására

Az ily módon képződött kénsavas ólorn­oxyd, mely a lemezt zárt szalagként körül­veszi, egy rendkívül jó akkumulátor-lemezt eredményez, mely utóbbi azután a később leírandó és a lemez egyes részeinek tömö­rítésére szolgáló sajtolásnak könnyen alá­vethető. A kénsavtól szabaddá lett ammóniák a nádezukorral és az ólomoxyddal vegyülve, e- két utóbbi alkatrész között föllépő vegy­hatás következményekép ólomsaccharátot képez, mely a hatásos lemez elektromos hatását és külső sérülések irányában való ellenálló képességét jelentékenyen növeli. Ezen ólomsaccharátnak további előnye az, hogy az anyag rendkívül könnyen idoinít­hatóvá válik és a lemez igen könnyen ki­nyújtható a nélkül, hogy eme mechanikai eljárás közben megrepedne. Az elekrolytikus folyamat, melynek kö­vetkeztében a lemez szivacsszerű redukált ólommá alakul át, ugyanaz, mint az általáno­san jelenleg is használt akkumulátorlemezek­nél. E folyamat közben a czukor föloldódik, minek következtében a lemez nagy mértékben likacsossá válik, miután az ólomoxyd egyes atomjai között lévő czukor föloldódása foly­tán a czukor és az ólomoxyd között likacsok képződnek, melyek a redukált ólomnak ama sajátságos szivacsszerű kinézést kölcsönzik. Ily módon tehát a kénsavas ólom képeődése meg van gátolva, mivel a hozzákevert czukor kénsavat nem tartalmaz. Miután tehát az ólomoxydot és a czukort egymással bensőleg kellőkép kevertük és kénsavas ammóniák hozzáadása segélyével az előbb leírt kovász­szerű masszát előállítottuk," a masszát a lemeznek a 2. ábrában keresztmetszetben bemutatott alakjára hozzuk, mely alaknak jellemző ismertető jelét a kiszélesített B1 szélek képezik, mely utóbbiaknak a lemez síkjában történő sajtolása után a lemeznek a 3. ábrában sűrűn sraffirozott tömörebb részei állanak elő. Természetesen a lemez tömörített B részeinek, illetőleg Zii bordáinak méretei olykép választandók, hogy az elektro­mos áram behatásának a hatásos massza lehetőleg nagy fölülete és lehetőleg nagy térfogata legyen kitéve. Miután a lemezt ily módon előállítottuk és az anyag t. i az ólom a vegyfolyamat segélyével szivacs­szerű redukált ólommá alakult. A lemezt megfelelő alakra hozzuk és a kiszélesített /il bordákat magas nyomás alatt A lemez síkjába sajtoljuk, hogy a lemeznek a 3. ábrában sűrűbben sraffirozott, tömörebb ré­szeit előállítsuk. Ezen sajtolás után A lemezt vagy ismét a fürdőbe helyezzük vissza, vagy pedig az akkumulátorlemezek tökéletes előállítására szolgáló legközelebbi munkaszakot végeztet­jük vele, vagyis a hatásos A lemezt a C merevítőkerettel vesszük körül. A B1 bor­dáknak előbb említett sajtolása a szivacs­szerű ólomnak egyúttal fémszerű szerkezetet kölcsönöz, mely annak a C kerethez való begedését elősegíti és ez által A lemez és C keret között benső elektromos érintkezést létesít. C keretet vagy az A lemez B szé­lei ne való egyszerű ráöntés utján állítjuk elő, vagy pedig olykép, hogy a C keretet az A lemez B széleihez hydrogénláng se­gélyével hozzáforrasztjuk. Rendesen az első módszert alkalmazzuk, melyet azonban csak az tesz kivihetővé, hogy a mint már említve volt, a hatásos A lemez BL szélei a sajtolás által fémszerű összetételt nyertek. Ily módon a C keret segélyével nemcsak a hatásos A lemeznek szilárdítását, mereví­tését értük el, hanem a hatásos A lemez­nek a C kerethez minden oldalról szilárdan való hozzáfekvése következtében minden hézagot kiküszöböltünk, melyben esetleg kénsavas ólom képződhetnék. C keret a szokásos, az áram bevezetésére szolgáló c1 rúddal bír és A hatásos lemezt ennek két hosszabb oldalán egy-egy kúposán alakított karral fogja körül, mely elrendezés segélyé­vel az egész A hatásos lemez az áram ha­tásának van kitéve és az akkumulátor a lehető legnagyobb töltési hatásfokkal bír. A leírtakat röviden egybefoglalva, a ta­lálmány tárgyát képező emez új akkumulá­tor-lemezeknek előnyeit tehát az képezi, hogy a hatásos massza és a C keret között kénsavas ólomnak képződése teljesen lehe­tetlenné van téve és a hatásos masszának belső elektromos ellenállása zérussal egyenlő.

Next

/
Thumbnails
Contents