11555. lajstromszámú szabadalom • Akkumulátorlemezek és eljárás ezek előállítására

Megjelent 18Í)8. évi junius hó 18-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11555. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Akkumulátor-lemezek és eljárás ezek előállítására. HANSCOM WALLACE VILMOS ÉS HOUGH ARTÚR ELEKTRO­TECHNIKUSOK SAN-FRANCISCOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deozember hó 1 je. Az akkumulátorokhoz eddig használt elektródok különböző alakú ólomlemezekből állottak, melyek többnyire rácsszerű kivitellel bírtak, vagy pedig tömören hagyva, a ha­tásos masszául használt anyagnak a leme­zekhez való kellő mechanikai tapadása el­érésére mélyedésekkel láttattak el. Ismeretes, hogy a pozitív elektródon ólom­superoxyd, a negatív elektródon pedig szi­vacsszerű redukált ólom képződik. E két elektród kisütésekor egy elektromos áramot ad, melynek erőssége a használt hatásos massza térfogatától függ. Az ily módon előállított akkumulátorok azonban ama hát­ránnyal bírnak, hogy ezeknek töltésekor a hatásos massza és az ólomlemez között elektrokémikus testek keletkeznek, melyek az akkumulátor belső ellenállását annál jobban növelik, minél jobban űzzük annak kisütését. Egy további hátrányuk ezen akku­mulátoroknak, hogy magában a hatásos masszában kénsavas ólom képződik, mely elektromos ellenállásánál fogva a hatásos massza vezetőképességét lényegesen csök­kenti. Jelen találmány tárgyát képező akkumu­látor-lemezek mindezen hátrányokat teljesen megszüntetik. A mellékelt rajzban: 1. ábra a találmány tárgyát képező akku­mulátorlemez oldalnézete. 2. ábra a hatásos massza keresztmetszete, ennek teljesen lemezzé való alakítása előtt. 3. ábra a kész hatásos lemez kereszt­metszete, hol a sűrűn sraffirozott részek a lemeznek sajtolás segélyével tömörített ré­szeit tüntetik föl. A rajzban A a hatásos masszát, B a le­meznek sajtolás segélyével tömörített részeit és Caz A lemezt részben körülvevő merevítő keretet jelölik. Az alkalmazandó aktiv, hatásos massza, ólomoxyd (Blaigliitte) és nádczukornak ke­verékéből áll, mely utóbbit 1—200 /0 -ban adjuk az ólomoxydhoz. A nádczukornak nagyobb vagy kisebb százalékban való hozzá­adása a lemeznek nagyobb vagy kisebb likacsosságát eredményezi. Ezen két alkatrészt, t. i. az ólomoxydot és a nádczukrot jól összekeverjük és egy kénsavas ammoniák-oldattal olykép kezeljük, hogy egy kovászszerű masszát kapjunk. Az ezen oldatban foglalt kénsav az ólomoxyddal vegyületet alkot, mely vegyfolyamat azonban csak addig tart. míg az ammóniák és a kén­sav egymástól teljesen el nem váltak.

Next

/
Thumbnails
Contents