11551. lajstromszámú szabadalom • Elektrolytikus áramirány meghatározó és áramfordító

Megjelent 185)8. évi junius hó 18-án. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS m 1.1551. szám. VIT/g. OSZTÁLY. Elektrolytikus árair.irány meghatározó és áramfordító. POLLAK KÁBOLY IGAZGATÓ MAJNA/TM FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 31-ike. A találmány az aluminiumnak azon tulaj­donságán alapszik, hogy egy elektrolytikus czellában, mely alkalikus vagy neutrális elektrolyttel van töltve, tökéletesen szige­telő réteggel vonatik be, ha a pozitív elektró­dával kapcsoljuk, ellenben, ha a negatív­elektródával. az áram útjainak nevezetes akadályt nem képez. Eme tulajdonságát az elektrolytikus áram­megválasztó és fordító szerkesztésére hasz­náltuk, melyet különböző kapcsolásban lehet alkalmazni. A csatolt rajznál az 1. ábra azt az esetet mutatja, hogy egy S gyűjtőtelepet a G egyenárammótorral kell táplálni, ekkor a Z elem a visszacsapóáram meggátlására szol­gál. Z egy elektrolytikus czella, mely pl. egy alkalikus vagy neutrális elektrolytbe merülő ólom és aluminium-lemezből áll és melyek közül annyit kapcsolunk egymás után, a mennyi a töltőáram feszültségének megfelel. A szokásos pl. 65 és 110 voltos feszültségeknél egyetlen czella is elégséges. Az ólom-elektrodát ebben az esetben a telep pozitív, az aluminium-elektrodát pedig a telep negatív sarkával kapcsoljuk. Ha már most a töltőáram feszültsége kisebb lesz, mint a gyűjtőtelepé, akkor a vezetékben keringő áram iránya megváltó- I zik és a gépet veszélyezteti. De minthogy abban a pillanatban, melyben az áram iránya megváltozik, az alumínium elektróda pozitív elektródává lesz, az alumínium elektródán azonnal képződik a szigetelő polározó-réteg. mely az áram ily irányú útját megszakítja. Ha a töltőáram ismét a normális irány­ban folyik, ez a réteg eltűnik, illetve meg­változik és az áram akadály nélkül mehet át. Ily czellák fontos alkalmazását a 2. és 3. ábrák mutatják, hol egy sor változó áramimpulzus közül a czellák csak egy bizonyos irányú áramot bocsájtanak a meg­felelő áramkörbe, minek következtében vál­takozó áramú gépekkel egyenáramú készü­lékeket lehet üzemben tartani. A 2. ábrán W egy váltakozóáramforrás, B és M egyenáramú lámpák és motorok, Z az 1. ábrán használthoz hasonló elektro­lytikus czella. Az áramimpulzusok közül csak azok me­hetnek át a czellán, melyek az ólom elek­tródán jutnak be, az ellenkező irányú áram­impulzusok be nem juthatnak, minthogy az alumínium elektródán keletkezett réteg útjukat meggátolja. Hogy a váltakozó áramot gazdaságosan hasznosíthassuk, a 3. ábra szerint két külön áramkört lehet alkalmazni, melyek mind-

Next

/
Thumbnails
Contents