11530. lajstromszámú szabadalom • Újítás elektromótorokon

Yleftjeleiit l,Hi)8. évi jmiius hó 18-án 11580. szám. VII/g OSZTÁLY* Újítás elektromotorokon. GOLDSCHMIDT PÁL LIPÓT MÉRNÖK BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 14-ike. MAGY. gffi^KIR. SZABADALMI HgM HIVATAL SZABADALMI LEI RAS A, jelen találmány tárgyát újítások képe­zik oly elektromotorokon, melyek erőátvi­telre, különösen pedig járművekre, mint automobilek hajtására vannak szánva. Míg az eddigi gyakorlatban legtöbbnyire oly elektromotorokkal találkozunk, melyeknél a fegyverzet mozog, bár előfordul oly elren­dezés is, melynél a fegyverzet fix és az elektromágnes mozog, addig a jelen talál­mány szerint úgy az elektromágnest, mint a fegyverzetet is, természetesen ellenkező irányokban mozgatjuk, a mi először is a fordulatszám lényeges csökkentését teszi lehetővé és másodszor, a mi az előbbivel összefüggésben áll, az elektromotoroknak járművek (pl. automobilek) üzemében való eddigi alkalmazásánál szükségelt differencziál á{|ételek elrendezését fölöslegessé teszi. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egyik foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra részben metszett eliilnézet. A 2. ábra föliilnézet. Az elektromotor itt is az a fegyverzetből és a b elekromágnesből áll; az árambevezetés az e gyűrűkön át történik. A fegyverzet és elektromágnes külön m és n tengelyekre vannak ékelve, mely ten­gelyek az l fő hajtó tengely körül mozgat­ható, megfelelő d csapágyakban futnak. A tengelyek egyike, pl. a b elektromágnes m tengelye az f fogaskerékben végződik, mely- a k kerékkel mereven összekötött h fogaskerékkel kapcsolódik. A másik tengely, tehát az a fegyverzet­nek n tengelye ugyancsak egy f1 fogaskerék­ben végződik, mely a belső fogazású g fogas­kerékkel kapcsolódik, mely utóbbi ugyan­csak mereven a /.• keréknek megfelelő Z1 kerékkel van összekötve. Természetes, hogy a munkaáttétel az m és n tengelyek végé­ről tetszőleges más módon nemcsak fogas­kerekek segélyével történhetik. Ezen elrendezés hatásmódja könnyen ért­hető. Első sorban fölöslegessé válik a mótor fordulatszámát csökkentő áttétel, mely súr­lódási ellenállások folytán erőveszteséget okoz; az által ugyanis, hogy úgy a fegy­verzet, mint az elektromágnes is mozog, a sebesség csökkentetik. Végül fölöslegessé válik a differencziál­hajtás alkalmazása, melynek hátrányai, erős kopás, tehát hiányos működés, erőveszte­ségek. súlynövesztés stb. ismeretesek. Föltéve, hogy a k kerék egy kanyarulat belső oldalán futna, akkor rögtön látható, hogy a mint szükséges ís, a k1 kerék, mely kívül fut, gyorsabban mozgattatik; az elek­tromotor specziális elrendezése itt teljesen

Next

/
Thumbnails
Contents