11504. lajstromszámú szabadalom • Javítások széjjelszedhető kerékpárokon

Megjelent 1<S!>8. évi juiiius lió 16-án. MAGY. m KHÍ-. SZABADALMI EgET HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11504. szám. XX/c. OSZTÁLY. Javítások széjjelszedhető kerékpárokon. PATERSON GILBERT GAZDÁSZ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 16-ika. A bejelentés tárgyát képező találmány kerékpárok összehajtási szerkezetein eszkö­zölt javításokra vonatkozik és czélja a kerék­párkeretnek gyors összerakását, valamint szétszedését lehetővé tenni a csuklós köté­sek czélszerű szerkezete által, mely csuk­lók jelen esetben merevítve is lesznek az által, hogy kannautyús részeket alkalmazok a csövek végein. Az egész szerkezet azonföliil a karman­tyún, valamint a keretet képező cső telesko­pikus végein átmenő csavarral vagy csap­szöggel biztosíttatik. A találmány a mellékelt rajzon van ábrá­zolva. •* 1. ábra oldalnézete egy ezen újításokkal ellátott kerékpárnak. 2. ábra az összekötés hosszmetszete nagyí­tott léptékben. A keret c részekből vau összeállítva, melyek végei teleskópszerúen vannak egy­másba illesztve, mint azt a rajz mutatja. Az a karmantyú ezen összeillesztések helyén b csapszög vagy csavar segélyével van helyzetében megerősítve, cl anya pedig a csapszög vagy csavar biztosítására szolgál. A b csapszög vagy csavar eltávolítása által az egész gép szétszedhető s szállítás czéljából csomagolható. Ezen szerkezet külö­nösen katonai czélokra alkalmazható elő­nyösen, miután a kerékpáros a gépet könnyű szerrel szétszedheti és egy kis csomagba összerakhatja és hordhatja, például nagyon göröngyös utakon. A kerékpár részei szét­szedve bármily megfelelő módon összecsoma­golhatok és pl. szíjjal a kerékpáros hátára csatolhatok. SZABADALMI IGÉNY. Javítások széjjelszedhető kerékpárokon, jelle­mezve az által, hogy a kerékpárkeret c csöveinek teleskópszerúen egymásba tolt végei körül egy a karmantyú alkal­mazóik , mely egy, ezen részeken átmenő b csavarral vagy csapszöggel biztosíttatik oly kép, hogy <1 csavaranya vagy más megfelelő szerkezettel bizto­síttatik. (1 rajzlap melléklettel.) PAlt.AS RÉSr ÉNv TAÍ.6XS. . NvOMDAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents