11475. lajstromszámú szabadalom • Eljárás égetett anyagból és kötőanyagból álló öntvény előállítására építészeti és kerámiai czélokra

Megjelent 1898. évi junius hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZAB A1) A L MI LEI KA S 11475. szám. XVII/a. OSZTÁLY. Eljárás égetett agyagból és kötőanyagból álló öntvény előállítására, építészeti és kerámiai czélokra. MICHELI VINCENZO MŰÉPÍTÉSZ FLOBENZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát képező eljárás építészeti és kerámiai czélokra szolgáló anyag­öntvények előállítására vonatkozik, mely fő­kép azáltal tűnik ki, hogy a kész tárgyakat a formálás után nem kell többé kiégetni és így a kiégetés által előidézett méretválto­zásoknál föllépő alakváltozások és repedések ki vannak zárva. Jelen eljárás szerint az agyagot, legyen az akár közönséges fazekas­agyag, márga, kaolin vagy puzzolane, bolus stb., először kiégetjük és azután formáljuk egy kötőanyag hozzáadása mellett. A jelen eljárás tehát az eddigiektől abban külön­bözik, hogy itt az agyag kiégetése a for­málás előtt történik, mi által bármily méretű építő vagy fazekas tárgy előállítása lehe­tővé van téve, a nélkül, hogy e czélra különös nagy kemencze szükségeltetnék. Lehetővé válik azon kívül az öntvény anya­gában a keverési arányoknak tetszés sze­rinti változtatása, a szerint, a mint tűzálló, vagy könnyen ömleszthető dolgokat, vagy csupán burkolati anyagokat akarunk elő­állítani. E mellett az agyagból előállított tárgyak súlya is változtatható homoknak, fűrészpornak stb. hozzákeverése által, az építés czéljainak megfelelőleg és az elő­állított téglák különböző alkalmazása szerint. Még czelluloza vagy rostanyag is keverhető ezen anyaghoz. A jelen eljárás kivitelénél az anyag a következő műveleteknek vettetik alá: 1. kiszáríttatik, 2. a czélnak megfelelőleg durvább vagy finomabb porrá apríttatik, 3. a kellő hőfokra hevítve kiégettetik, 4. tésztává gyúratik és 5. a tészta kézzel vagy gépek segélyével tetszés szerinti alakra formáltatik. A szárítás történhetik akár levegőn, akár mesterséges szárítókban és ezt esetleg meg is előzheti a porrá aprítás. A kiégetés tet­szőleges szerkezetű kemenczékben történ­hetik. Miután az agyag vagy az e helyett alkalmazott föld eléggé kiégett és további kontrakczió már nem várható, akkor szükség esetén még porrá apríttatik és a nyert por kéz- vagy gyúrógépek, például Boulet és Kraatz-féle gyúrógépek segélyével, kötő­anyaggal kevertetik, formába helyeztetik, szükség esetén sajtoltatik, szálakká vagy csővekké alakíttatik, avagy hengereket és építőköveket készítünk belőle. Kötőanyag­ként meszet czementtel, hamút, kovasavat, szódát vagy hamúzsírt, valamint gyantákat, különböző zsírokat, olajokat vagy enyveket

Next

/
Thumbnails
Contents