11430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a diffuzőrök kiürítésére és a víznek elválasztására a szeletektől

Megjelent 181)8. évi junius hó 11-ón. MAGY. |Jgj| KIR. SZABADALMI IBL HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 114B0. szám. IV/d. OSZTÁLY. ' Eljárás a diffuzőrök kiürítésére és a víznek elválasztására a szeletektől. PFEIFFER KÁROLY BÖLCSÉSZTUDOR, GYÁRIGAZGATÓ WOLFENBÜTTEL/M WENDESSENBEN (BRAUNSCHWEIG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 22-ike. A diffuzőrök (átszivárgók) kiürítésére szol­gáló szokásos módszerek, melyek szerint azokból a víz és a szeletek külön-külön vagy egyidejűleg oldalt vagy alant alkalmazott kifolyó-csöveken át távolittatnak el, sok kel­lemetlenséggel járnak s azért egy tiszta és egyszerű eljárást kívánatossá tesznek, mert a kézzel való kiürítések egyrészt arányta­lanul sok kiszolgálást, másrészt pedig nagy számú készülékeket — így pld. csatornákat, szállító csavarokat vagy szalagokat, serleges emelőket, szivattyúkat stb. —kívánnak,melyek ismét mozgatásuk czéljára nagyobb hajtó­erőt igényelnek és részben nem csekély elnyűvésnek vannak alávetve. A jelen eljárás immár egy egyszerű ké­szülék segélyével a víznek és a szeleteknek a diffuzőrből (átszivárgóból) leendő legegy­szerűbb eltávolítását lehetővé teszi, anél­kül hogy az utóbbiaknak kézzel való utána­tisztogatása szükséges volna. A mellékelt rajz í. ábrája az egész be­rendezést mutatja, mely azon az eljáráson alapul, hogy a zárt átszivárgóba sűrített levegő vagy egyéb feszültség alatt álló gázok vagy gőzök vezettetnek be, melyek által a töltelék kiszoríttatik és egyúttal a fölszálló csőben addig a pontig emelkedik. a hol a szeletek további megmunkálásának történie kell. Ezen eljárásnak azonban bizonyos tekin­tetben nehézségek állanak útjában, melyek abból keletkeznek, hogy a szeletek a ki­ömlő nyílás előtt összegombolyodnak, a köz­tük levő szűk közökön át a vizet keresztül bocsátják és a víz eltávolodása után az át­szivárgóban mint sűrű pép visszamaradnak. Hasonlóképen gyülemlenek össze a szeletek a kiömlő-nyílástól oldalt fekvő térben vagy sarokban, a mi különösen rézsútos fenék híján levő hengeralakú edényeknél áll be. Ennek elkerülése végett a sűrített levegőt az átszivárgóba olykép vezetjük be, hogy az midőn a vízből és szeletekből álló elegy­ben fölszáll, a tartalomnak erős fölkava­rását idézi elő és ekképen a szeletek össze­gomolyodását megakadályozza. E végből a sűrített levegő beáramlása a D átszivárgó legalsóbb részében az E be­áramló csövön át történik, mely az át­szivárgóba való benyílása előtt még többszö­rösen el is ágazhatik, hogy a levegő több D helyen léphessen be és így a töltelék egész egyforma fölkavarását lehetővé tegyük. Ez a töltelékben fölpezsgő sűrített levegő a jól fölkavart elegyet az M kifolyó nyíláson

Next

/
Thumbnails
Contents