11420. lajstromszámú szabadalom • Hordszerkezet a kocsiszekrény számára vasúti és egyéb kocsiknál, szánoknál és efféléknél

Megjelent 1898. évi junius hó 11-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI j||| g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11420. szám. XX/a. OSZTÁLY. Hordszerkezet a kocsiszekrény számára vasúti és egyéb kocsiknál, szánoknál és efféléknél. JANSSON JÁNOS ÁGOST GYÁROS HAGALUNDBAN (SVÉDORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát emeltyűkből és rugókból összeállított oly hordszerkezet ké­pezi vasúti és egyéb kocsik kocsiszekrénye számára, mely által azt érjük el, hogy a szekrény, megterhelésének esetleges válto­zásánál a terhelésnek a kocsin való elhe­lyezésétől függetlenül, önmagával párhuza­mosan sülyedhet és emelkedhetik. Ily szer­kezet vasúti kocsiknál nagy fontossággal bír, mivel az a kapcsolásnak könnyen be­következhető törését elhárítja és mivel a teher a kocsitengelyekre egyenletesen osz­tatik el. Az egyenlőtlen karú emeltyűk kü­lönféle módon rendezhetők el. legjobb azon­ban úgy, hogy azok támpontjait a kocsi­tengelyek képezik és a szekrény az emeltyűk által legalább négy ponton támasztassák alá, melyek kettesével oldalvást a kocsivégekhez igen közel állanak. Ha a kocsi nem igen hosszú, akkor legjobban négy emeltyűt al­kalmazunk. melyek közül kettő fekszik mind­egyik kocsitengely fölött és melyeknek rövi­debb, a kocsiszekrénnyel összekötött vége kifelé, a kocsi vége felé van irányítva. Az emeltyűknek másik vége, mely végek a kocsi alatt egy pontban összeérhetnek, egy vagy több rúgóra nyomást gyakorolnak, mely rúgók a kocsiszekrény és az emeltyűk kö­zött fekszenek. Ha azonban a kocsi igen hosszú, akkor több emeltyűpárt rendezünk el egymás mögött. A mellékelt rajzok 1., 2. és 3. ábrái cse­kély hosszaságú vasúti kocsit tűntetnek föl keresztmetszetben, oldalnézetben és alap­rajzban. A 4., 5." és 6. ábrák ily hosszú kocsit lát­tatnak oldal- és végnézetben, valamint alap­rajzban. A 7., 8. és 9. ábrák közúti teherkocsit tűntetnek fel hasonló nézetekben. A 10., 11. és 12. ábrák ily szerkezetű hintót láttatnak. A 13. ábra egy szánt mutat be. A 14. ábra a tartórúgók egy alkalmas el­rendezését láttatja. Az 1—3. ábrákban a kocsiszekrény alatt négy emeltyű, még pedig mindkét oldalon, annak mindkét végén egy-egy emeltyű van elrendezve. Az emeltyűknek rövidebb karja ^4-val, a hosszabb B-vel van jelölve. A kocsi vége felé irányított rövidebb karok a C kocsiszekrény alatt megerősített I) haránt­tengelyt fogják körül vagy más alkalmas módon a kocsiszekrénnyel vannak csukló­san összekötve; a B emeltyűkarok ellenben akként vannak egymáshoz erősítve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents