11365. lajstromszámú szabadalom • Rostély

3Ieg;jelent 1898. évi június hó 7-én. MAGY.jgjgr KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11365. szám. II/C. OSZTÁLY. Rostély. HOFFMANN EMIL MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 24-ike. « Jelen találmány tárgyát egyes rudakból összeállított rostély képezi, melynél a ros­télyrudak közt lévő légátbocsájtó nyílások úgy a rudak alsó éleinél, mint egy bizonyos magasságig ezek között is, egységes, össze­függő csatornát alkotnak, mely vagy csak egyik, vagy minkét oldalán hullámos hatá­rolással bír és a rudak fölső éleinél köz­vetlenül egymás mellett fekvő, de egymás­tól elkülönített hosszúkás nyílásokban vég­ződik. A találmány elve különböző alakban való­sítható meg és pedig vagy úgy, hogy a rostélyrudak mindkét oldallapjukon hullá­mosak, vagy pedig csak egyik oldallapjukon, míg másik oldallapjuk egyenes. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező rostélynak eme különböző kiviteli alakjait mutatja, és pedig: 1. ábra a mindkét oldallapjukon hullámos rostélyrudakból összeállított rostélynak föliil­nézete ; 2. ábra az 1. ábrabeli rostély kereszt­metszete ; 3. és 4. ábrák a csak egyik oldallapjukon hullámos rostélyrudakból összeállított ros­télynak föliilnézete, illetve keresztmetszete; 5. ábra a találmány tárgyát képező ros­télynak olyan kiviteli alakja, melynél egy | mindkét oldallapján hullámos rostélyrúd egy, mindkét oldallapján egyenes rostély­rúddal váltakozik. Az 1. ábrában föltüntetett a a rostély­rudak egyenletesen haladó hullámokkal bír­nak, melyeknél tehát a rudak alsó hossz­szélei is — mint az 1. ábrában a pontozott vonalak mutatják — hullámvonal alakúak. A szomszédos a1 a1 rostélyrudaknál a hul­lámok lefelé egyenes vonalba mennek át. A hullámos oldallapoknak hasonló változa­tát mutatja a 3. és 4. ábrában föltüntetett, csak egyik oldallapjukon hullámos rostély­rudakból összeállított rostély is, melynél b b rostélyrudak egyenletesen haladó hullámok­kal bírnak, míg a b1 b1 rostélyrudaknál a hullámok egyenes vonalba mennek át. Az 5. ábrában bemutatott összeállításnál is a mind­két oldallapjukon hullámos rostélyrudak az 1. ábrában vagy a a-val, vagy a1 aí -e 1 jel­zett rudak alakjával bírhatnak. Mindezen különböző esetekben tehát két­két szomszédos rostélyrúd között egy egy­séges, alúl összefüggő és fölfelé szűkülő c csatorna képződik, mely vagy csak egyik, vagy mindkét oldalán hullámos határlappal bír és fölül több, sűrűn egymás mögött fekvő, egyes hosszúkás d nyílásokban vég­ződik,

Next

/
Thumbnails
Contents