11342. lajstromszámú szabadalom • Gipszbeton szerkezetek

Megjelent 1 8Í>8. évi május lió 28-án. MAGY. ffSfe KIR. SZABADALMI 1 VATAL SZABADALMI LEIllÁS 11342. szám. Vlll/a. OSZTÁLY. Gipszbeton-szerkezetek. SZESZLÉR SÁNDOR ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 21-ike. Czélom oly szerkezeti anyagok összeté­tele és fölhasználása, hogy könnyű súlyuk, olcsó és gyors előállítás, tartós, tömör és hordképes szerkezet mellett a gyakorlati igényeknek különben is megfeleljenek. Gipszbeton keverékein áll: 2 rész víz, 2 rész túlhevített gipszanyag (gipszezement), 1 rész gyorsan kötő gipszből, ehhez a szer­kezet és az alkalmazás minőségének meg­felelőleg: turfa, quarczhomok, tégla, ter­méskőtörmellék, szalmiákkal mosott salak­darabok, horzskő vagy folyamkova elegyítte­tik oly mértékben, hogy a keverék mintegy telített, pépszerű anyagot szolgáltasson; formák közé öntve műkövet nyerünk, az építkezés helyszínén, a szerkezeteket hatá­roló formák közé, fölé alkalmazzuk vagy reá csapjuk. Ezen keveréssel, illetőleg ezzel nyert műkövekkel kapcsolatban, vasalkat­részekkeli összeköttetést is létesítiiuk^és következő kivitelek leírásával ismertetjük szabadalmunk lényegét. 1. Közfalak (1. ábra) a ajtótok alsó e kiálló füleire és a fő fal u kivágásába f laposvasat helyezünk, a tok fölső keresztgerendája d vashuzal segélyével a menyezet alatt befa­lazott h kőcsavarhoz függesztetik. Ezen váz formák segélyével lesz kiöntve egészen 3 cm. vékonyságig, vagy ily műkövekkel kirakva. Ily uton épült A fal 4 pontban nyugszik a fő falakon és az / gerenda teher­mentes. 2. Födémek, a) Helyszínen készített gipsz­beton keveréssel (2. ábra). I tartó geren­dákra meghatározott közökben h ívalakban hajlított J_ vasakat helyezünk, melyekre szabályos távolságokban i lyukakkal ellátott a vasbádogtenyereket hajlítunk, a 2a ábrá­ban kitűntetett módon, a lyukakon keresz­tülhúzott vassodrony a fő falakhoz erősít­tetik. A 2-ik ábrában látható, hogy az egész födém ily módon behálózva, mintegy ruga­nyos betétet képez, melyet alul ideiglenes deszkaborítással látunk el, hogy először vékony gipszhabarcsréteget, később gipsz­betont önthessünk rá, míg végül a gyors száradás és szilárdítás elősegítésére tégla­darabokat vagy likacsos műköveket ágya­zunk boltozatszerüen. b) Gipszbeton műkövekkel (2c ábra). A már ismertetett _L vas — tenyér — sod­ronybetétet alkalmazzuk, fölötte elhelyezett műkövek hézagait kiöntjük, a szerkezet alföliiletét bevakoljuk. c) Architektonikusan kiképzett boltozások­nál a 3-ik ábrában előtüntetett szerkezetet a boltozás ívhajlásának megfelelőleg alakított J_ vasakra, lyukasztott és úgy nevezett

Next

/
Thumbnails
Contents