11332. lajstromszámú szabadalom • Karpereccé átalakítható gyűrű

Megjelent 1«SÍ)8. évi május lió 31 ón. MAGY. A KIU. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI HAS 11832. szám. VI K- OSZTÁLY. Karperecczé átalakítható gyűrű. DR DELLEVIE HUGÓ FOGORVOS HAMBURGBAN ÉS GIERSCH CUBT EMIL ERNST TECHNIKUS L1PCSE-NEUSTADTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát egy gyűrű (ék­szer) képezi, mely minden különös nehéz­ség nélkül karperecczé alakítható át. Mellékelt rajzon ezen gyűrű van •föltiin­tetve, és pedig az 1. és 2. ábrában a gyűrű két különböző oldalnézetben, míg a 3. és 4. ábrában a gyűrűből előállított karperecz nyitott és zárt állapotban, oldal-és felülnézetben, Mint a rajzból kitűnik, a gyűrűt több vékony a gyűrű alkotja, melyek b és c sar­kok által vannak egymással összekötve. A b sarkokat a gyűrű d ékszere eltakarja, a c sarkokat pedig a gyűrű alsó felén van­nak elrendezve. A d gyűrűbetét — pl. egy kövekkel kirakott lemez — a nyaklánczo­kon és ilyneműeken alkalmazott, vagy más alkalmas zárral van ellátva. Ezen kéttagú zárlaton a külső gyűrűk b1 schaínierok se­gítségével oly módon vannak megerősítve, hogy az a1 gyűrű az f zárótokkal és az res gyűrű a g zárótaggal van a b1 scharnierok segítségével kapcsolatban (3. ábra). Hogy az egy gyűrűvé egyesített egyes a gyűrűk szétcsapódását megakadályozzuk, a fölrajzolt kiviteli alaknál a d betétben d1 sarkok körül elfordítható h zárókengyelek vannak elrendezve, melyek az a gyűrűk összehajtásánál ezeket átfogják (1. és 2. ábra). Ha ezen gyűrűt karperecczé akarjuk át­alakítani, úgy a b kengyeleket jobbra vagy balra kell fölhajtani (1. ábra) úgy, hogy az a gyűrűk szabadokká lesznek és így az « gyűrűket páronkint a b\ illetőleg b sarkok körül elforgathatjuk, a mint az a 2. ábrá­ban pontozva van föltüntetve, hogy azután a c sarkokat széjjelnyitva a 3. és 4. ábrák­ban fölrajzolt helyzetbe hozhassuk. Az f g zár fölnyitása után az ily módon képezett karpereczet a szokásos módon le­het a karra föltenni. SzAIiADAI.MI IGÉNY. Karperecczé alakítható gyűrű, jellemezve több vékony a gyűrű által, melyek pá­ronkint fölváltva alul és fölül b és c sarkok segítségével oly módon vannak összekapcsolva, hogy az újjra fölhúzandó gyűrű képzésére egymáshoz illeszthetők, ini közben az a gyűrűk egyike szilárdan vagy föloldhatóan van egy h készülék­kel kapcsolatban, mely az összes a gyű­rűk összetartását az ujjon eszközli. íl rajzlap mollóklettel. PALLA6 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NVOMDAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents