11308. lajstromszámú szabadalom • Önműködően beálló lejtmérő készülék

Megjelent 181>8. évi május hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11308. szám. VII/a. OSZTÁLY. Önműködően beálló lejtméro készülék. ILIN ADOLF FÖLDMÉRŐ ÉS LEITHOFF MARTIN MŰÉPÍTÉSZ HAGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 1-je. Ezen készülék is ép úgy, mint az eddigi szerkezetek, lényegében egy távcsőből, cső­vagy dobozszintezőből áll és egy függélyes csap körül elfordítható. Közvetlenül a készülék csapjához, tenge­lyének teljes meghosszabbításaként lefelé az a félgömb csatlakozik, melynek közepében van a b támpont elrendezve. Az a félgömb­bel van szintén pontosan a tengely irányá­ban a nehéz S inga szilárdan összekap­csolva, a c gyűrű segítségével. Az egész szerkezet az f kengyelbe csavart e aczél­csapon tart egyensúlyt, Az f kengyel a mű­szerállvány li korongján nyugvó üreges g hengerben, az átló irányában van elhelyezve. Az a félgömb köré illeszkedik az üres i gömbgyűrű, mely mikrométer csavarmenetek segítségével oly módon van a g hengerre rácsavarva, hogy a rácsavarás által az i gömbgyűrű szorosan hozzásimul a félgömb­höz és ez által a készülék szilárd beállítása eszközölhető. Az e aczélcsap, az a félgömb és az i gömb­gyűrű pontosan középpontiasan van elren­dezve. Ha az <i e és /-vei jelölt alkatrészek középpontján át síkot helyezünk, ez össze­esik a g üreges henger fölső végével, úgy szintén a készülék szilárd beállítása esetében az i gömbgyűrű alsó szélével. A fölfüggesztő, úgyszintén a rögzítő készü­léken stb. eszközölt változtatások legkevésbbé sem érinthetik a szabadalom lényegét és különben is ezeknek eszközlését föltalálok * fönntartják maguknak. A készülék fölállítása úgy történik, hogy a háromlábat a szokásos módon fölállítjuk és azután az i gömbgyűrűt megoldjuk, mire a nehézkedés törvényénél fogva az inga függélyes helyzetbe, a távcső látvonala és a vízszínmérő tengelye pedig vízszintes hely­zetbe kerül, miután ezen utóbbi a készülék függélyes tengelyére pontosan 90° alatt van beállítva. Miután az inga és vízszínmérők nyugalmi helyzetüket elfoglalták, szorosan rácsavarjuk az i gömbgyűrűt a g hengerre és így a ké­szülék pontosan, szilárdan és el nem moz­díthatóan van beállítva. Ezen műszernek előnyei az eddigiekkel szemben nagyon is szembeötlők, mivel a régi készülékekkel ily gyors és pontos munkát sohasem lehetett végezni.

Next

/
Thumbnails
Contents