11301. lajstromszámú szabadalom • Csapzáró

Megjelent 18í)8. évi május hó 31-én. 11301. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Csapzáró. PERÜK LÁSZLÓ PÉNZÜGYI TITKÁR ZÁGRÁBBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 19-ike. MAGY. jgg| KIR. SZABADALMI MÜS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Jelen találmány tárgya oly csapzáró. mely a csapnak illetéktelenek által való kinyitását megakadályozza. Könnyen és ol­csón készíthető és a csapra bárki által gyor­san alkalmazható. A mellékelt rajzban: 1. ábra a csapnak oldalnézetét a záró­szerkezettel, 2. ábra fölülnézetét, 3. ábra elülnézetét mutatja. Az A csapzáró állványon, mely D csa­varral a csapfejre van megerősítve, 11 ten­gelye körül forgatható B záróretesz alkal­maztatik. Ezen B relesz csavarszöggel bír, mely az A állvány szegmentalakú hasíté­kán keresztül hatol és egyik végén c szár­nyas csavartokkal van ellátva úgy, hogy az által a B retesz minden állásban rög­zíthető. A csavarszöf^ csavaros végén szegeccsel van ejlátva, mely a szárnyas csavartok tel­jes lecsavarolását lehetetlenné teszi. A B záróretesznek ezen szárnyas csavartok ál tali rögzítése, mely a záróretesz nyitása al­kalmával történik, teszi lehetővé, hogy a csapot akadálytalanul is kezelhessük. Az A állványon van továbbá M toldat melyben bizonyos számú N lyuk van E lakat reteszének keresztül dugása czéljából. Az elzárást úgy eszközöljük, hogy B záró­reteszt az F csapfordító J hasítékában fordítjuk és ezen helyzetében az M toldat megfelelő lyukába az E lakatot beakasszuk. SZABADALMI IGÉNY. Csapzáró, jellemezve az által, hogy az A állványon forgatható B retesz legmélyebb helyzetében F csapforditó ./ hasítékába benyúlik és E lakat az M toldat meg­felelő N lyukába akasztva, megakadá­lyozza annak visszacsapódását, mi által az F csapfordító és az A állvány között merev kapcsolat létesül, mely a csap elfordítását lehetetlenné teszi. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAG RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPH»THN

Next

/
Thumbnails
Contents