11280. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémeknek poralakú vagy finoman elosztott oxygéntartalmú érczeikből vagy oxygéntartalmú vegyületeikből való előállítására

Megjelent 18ÍKS. évi május hó 2-én. MAGY. j® KIR. SZABADALMI J§p| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11280. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás fémeknek poralakú vagy finoman elosztott oxygéntartalmú érczeikböl vagy oxygéntartalmú vegyületeikből való előállítására. RUDOLPHS JÁNOS ÉS LANDIN JÁNOS MÉRNÖKÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 7-ike A jelen találmány tárgyát eljárás képezi fémeknek oxygéntartalmú érczeikböl vagy egyéb oxygéntartalmú vegyületeikből szá­raz redukczió utján hevítés által való előál lítására. Ezen eljárás abban áll, hogy az ércztartalmú nyers anyagokat poralakú vagy finoman elosztott állapotban előbb poralakú vagy finom elosztású szénnel, valamint oly szilárd vagy folyós nitrogén- vagy szén­hydrogéntartalinú anyagokkal elegyítjük, melyek az ezt követő mérsékelt 300—500 C.-ig való fölhevítésnél az elegy halmazálla­potának egyenletes masszává való átalakulá­sát idézik elő. Ily anyagok pl. a vérszén vagy egyéb nitrogéntartalmú szénfajok vagy az ily szénből nyert desztillácziós ter­mékek, (szénhydrogéntartalmú anyaggal elegyített) ferro- vagy ferricianvegyületek vérliszt, bőrliszt, szarúliszt és más effélék. Az ekként nyert elegyet azután vagy szabályos (pl. briquette) alakú darabokban előzetes sajtolás után, nyomás alatt fölhe­vítjük, úgy hogy az egyenletesen összesült tömeggé változik, a mikor is a fémoxygén­vegyületek körül sűrű, üvegszerü burkolat képződik, ezen masszát azután erősebb elő­melegítéssel vagy a nélkül a fém reduk­cziójára szolgáló kemenczébe adagoljuk. Ha a fémtartalmú nyersanyag természete azt olvasztható salakmasszának a tisztátalan­ságokból való nyerése czéljából szükségessé teszi, az elegyhez annak halmazállapoti megváltoztatása czéljából eszközlendő föl­hevítése előtt alkalmas anyagokat ada­golunk, így például kovasavban gazdag érczeknél, meszet stb. Oly érczeknél, melyek a fémek tulajdonságaira károsan ható tisztátalanságokat tartalmaznak, oly anyagokat is adagolunk be, melyek ezen tisztátalanságokkal vegyülve, ezeket a fém­ből eltávolítják ; pl. foszfortartalmú érczek­nél szódát stb. A hevítésnél elilló desztillá­cziós termékeket sűrítjük és összegyűjtjük és a fémtartalmú nyersanyagokból, valamint szénből álló ujabb elegyadagoknál újból alkalmazzuk. A találmány mibenlétének ezen általános ismertetése után itt specziálisan bizonyos fémeknek előállítását akarjuk leírni és mind­járt a vassal akarjuk kezdeni, mely a talál­mány tárgyát képező eljárás szerint közvet­lenül kovácsolható állapotban, vagy tetszés szerint nagyobb vagy kisebb széntartalom mai nyerhető. A vaséreznek ily módon való előállítására különösen az úgynevezett szeparált érez al­kalmas, melynek már a szeparácziónál fino­man elosztott állapotban kell jelen lennie,

Next

/
Thumbnails
Contents