11269. lajstromszámú szabadalom • Fehérnemű fényezőgép

3Iegjelent 1898. évi május hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11269. szám. I/e. OSZTÁLY. Fehérnemű fényezőgép. LAMBERTH VILMOS GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 26-ika. A bejelentés tárgyát képező fényezőgép, mely főleg gallérok, kézelők és ingmellek fényesítésére szolgál, a mellékelt rajzon van ábrázolva. 1. ábra a gép oldalnézete, 2. ábra az 1. ábra x x szerinti metszete, 3. ábra egy vászonnal bevont lemezt ábrá­zol, a melyre a fényesítendő tárgy he­lyeztetik. Az A állványban két B C henger van ágyazva, mely hengerek közül a fölső B simított fölülettel bír és egy belsejében el­helyezett, tüzesített D vas által, vagy bár­mely más módon, (gázzal stb.) hevíttetik. A B és C hengerek b c fogaskerekekkel van­nak egymással kapcsolva és pedig a B henger b fogaskereke kisebb, mint a C hen­ger c fogaskereke, úgy hogy B henger gyorsabban forog, mint C. A hengerek állítható d e csapágyakba vannak ágyazva. A fölső e csapágyak az A állványban lévő g csavarok által szorítha­tók le, míg az alsók d egy-egy f rugóval vannak alátámasztva A C henger egyik végére az F forgattyúval bíró L lendítő kerék van ékelve. A két henger érintkezési vonala magasságában az A állványon mind­két oldalon egy-egy H asztal van alkal­mazva. A rendkívül egyszerű szerkezet folytán a gép bárki által könnyen és gyorsan ke­zelhető. A már előre, kivasalt G tárgy egy k szövet (vászon) burkolattal ellátott, fából, kéregpapirból vagy aczélból stb. való K le­mezre helyeztetik és ezzel együtt az F for­gattyú forgatása által a hengerek között néhányszor ide-oda mozgattatik. Minthogy az említett okból B henger gyorsabban fo­rog mint C, előbbi a fényezendő tárgyra nemcsak nyomást gyakorol, hanem súrlódik is rajta, minek folytán a tárgy igen szép fényt kap. SZABADALMI IGÉNY. Fényezőgép fehérnemű fényesítésére, jel­lemezve az által, hogy az A állványban két B C henger van ágyazva, melyek közül a fölső simítva van és tüzes 1) vassal egy bármely más módon (gázzal stb.) hevíthető és a mely hengerek kü­lönböző nagyságú b c fogaskerekekkel akkép vannak kapcsolva, hogy a simító B henger gyorsabban forog, mint a má­sik, úgy hogy a k szövet- (vászon) bur­kolattal bevont K lapra helyezett és ezzel együtt a hengerek közé bocsátott G tárgyat nemcsak nyomja, hanem sú­rolja is, mi által szép fényt kölcsönöz annak. -PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA SUDAPESTEN (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents