11237. lajstromszámú szabadalom • Telefonkészülék nagyothallók számára

31egjelent 1898. évi május hó 18-án. MAGY. jgj KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11287. szám. VII/c. OSZTÁLY. Telefon készülék nagyothallók számára. KOHL MIKSA KERESKEDŐ ÉS VON SUCHORZYNSKI ANTAL TECH­NIKUS BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát egy mesterséges i fiildob képezi, melynek czélja süketeknek, illetve nagyothallóknak a hallást lehetővé tenni, illetve megjavítani. Az ezen czélt szolgáló eddigi készülékek között legnagyobb elterjedésnek ez ideig a Nicholson-féle készülék örvend, melyet a 812,577. számú amerikai szabadalom tett ismertté. Ezen, bár elég nagy mértékben elterjedt készülék hátrányait megszüntetni van hivatva a jelen találmány tárgyát képező készülék, mely a Nicholson-féle hallókészülék lénye­ges javításaként tekintendő. A készülék a telefon elvén alapszik és mint a mellékelt rajz 1. ábrája mutatja, a fiil hallócsövébe oly mélyen vezettetik be, hogy annak mellső vége a dobhártyát, illetve ha ez megsérült vagy hiányzik, a hallócsontocskát érintse. A rajz 2. és 3. ábrája magát a készülé­ket mutatja be. A rugalmas anyagból, legczélszerűbben vulkánizált gummiból készült a üreges test külső méretei a fül hallócsövének megfele­lőek. Ezen a üreges test mellső a1 lemeze domború fölületű és belső oldalán vasresze- | ! lékkel van behintve. A fülhöz érkező hang­hullámok behatása alatt a1 lemez rezgésbe jön, minek következtében egy b elektromág­nes egyik sarkához majd közeledik, majd pedig attól távolodik. Ezen rezgések a b elektromágnes dróttekervényeiben vibráló elektromos áramot gerjesztenek, mely a c1 lemezben ugyanazon rezgéseket létesíti, melyeket a hanghullámok az a1 lemezben keltettek, c1 lemez a b elektromágnes másik sarkával átellenben helyeztetik el, hason­lóan rugalmas anyagból készül és ép úgy, mint a1 lemez belső részén vasreszelékkel van ellátva. Jelen találmány tárgyát képező mester­séges füldob tehát tulajdonképen egy két állomással bíró telefonkészülék. Az a1 és c1 állomások közti összeköttetést létesítő b elektromágnes egy dróttekerccsel bíró aczél­mágnesrudacskából áll. A c1 lemez külső alakja a dobhártya alakjának pontosan meg­felel és így egy c2 kúpos hegyben végző­dik, mely hegy a dobhártya esetleges hiánya esetén közvetlenül a fül dobüregében levő kalapácsnyélnek támaszkodik. Jelen találmány tárgyát képező mester­séges fiildob, tehát a fül külső részéhez | érkező hanghullámoknak a fül belső finom

Next

/
Thumbnails
Contents