11228. lajstromszámú szabadalom • Kettős galvánelem folyadékkészlettel

Megjelent 181)8. évi május lió 16-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11228. szám. vil/g. OSZTÁLY. Kettős galvánelem folyadékkészlettel. SCHMIDT PÁL MECHANIKUS BERLINBEN. Pótszabadalom a 6588. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1897 május hó 20-ika. Jelen találmány tárgya folyadékkészlet tel bíró száraz elem, melynek technikai tulajdonsága a szénhenger fölületének czél­szeríí kikasználásában az által rejlik, hogy az elem két egymástól teljesen elválasztott, egy közös szénsarkkal bíró elemből van összetéve, melyek közül a külső száraz elem, míg a belső nedves elem. A mellékelt rajz ezen új elemet t'iiggé­metszetben mutatja be. íz áll k szénhengerből, külső s és belső ar»'ganyelektrodból. A p1 vezetősod­ronnyal bíró belső z1 horganyhenger a szénhenger üregébe öntött gerjesztő folya­déktól elszigetelve bevezettetik, mire a szén­henger alsó része alkalmas módon tömíttetik. Ezen szénhenger, mely már magában véve nedves elemet alkot, a z horgonyhen­gerbe vezettetik és a szénhenger külső fölülete és a horgonyhenger külső föliilete közt lévő tér indító pasztával töltetik ki. Az egész elemet ezután szigetelő edénybe tesszük és légmentesen záró tömeggel ki-A fönt leírt módon létesített elem, ket­tős elem. A k p és k pl sarkok egymástól teljesen független áramforrásokat szolgál­tatnak. Ha a p p1 horganysarkok összekap­csoltainak, úgy körülbelül kettős Ampére­áram erősségű elemet nyerünk, míg az elem feszültsége az összekötött horgany­sarkoknál az egyes elemek feszültségének mértani közepe. Ezen kettős elemnek to­vábbá az az előnye, hogy a belső folyadék­készlet a szénhenger porozus falán ugyan­olyan arányban hatol keresztül a milyen arányban az inditó paszta nedvességét el­veszti, úgy hogy a belső elem a külsőt pótolja (regenerálja) és daczára ennek a két elem mégis külön használható. Egy másik előnye ezen külső elemnek abban áll, mint azt pontos megfigyelések mutatják, hogy az elem polarizácziója a két horgany­hengernek külön való használatakor el van kerülve a nélkül, hogy ezen rendkívül heve­sen föllépő deporalizácziónak kémiai okada­tolása mindeddig meg volna állapítva. SZABADALMI IGÉNY. Galván kettőselem, jellemezve k szénhenger elrendezése által, összefüggésben a szén­hengert elszigetelten körülvevő külső z horgany henger és a szén hengerben el­szigetelten elrendezett z1 horganyhen­gerrel oly módon, hogy a k szén és a belső z1 horganyhenger belső részébe töltött gerjesztő folyadék és a külső z horganyhengerben elrendezett gerjesztő­paszta által oly kettős elemet nye­rünk, mely belül nedves és kívül száraz elemből áll. VALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents