11198. lajstromszámú szabadalom • Újítás gázmótorokon

MAGY. jggl KIR. SZABADALMI Ilii HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11198. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Újítás gázmótorokon. PARTHON HENRIK LOVAG MÉRNÖK BRÜSSEL,M UCCLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát gázmótorokon teendő újítás képezi, melynél az A czentri­­fugal-reg«l;itor fül- és lemozgását a b osz­lopon levő forgáspont körül mozgó B könyökemeltyü mozgatására használjuk oly módon, hogy az emeltyű bal karjának villa­szerű végére erősített vezetőcsapok a regu­lától- csúszóhüvelyébe kapaszkodnak: míg az emeltyű jobb karja a D tolórúddal, a tolórúd pedig az E1 csúszószánnal csukló­sán van összekötve, ezt az E vezetéklapon ide-oda mozgatja. Az E lemez egyik vége a H szeleprúdra támaszkodik, a másik vége a C oszloppal csuklósán kapcsolódik és az E lemezen levő E' csúszószán B' B" lejtős síkja, a gép tengelyére ékelt excenter G kapcsolórúdja hatása alatt kényszermoz­gást végez a regulától- emelkedésének meg­felelően, a mennyiben az emelőkarok által vízszintes irányban elmozdíttatik. mi által az E lemezre és ez a II szeleprúdra nyo­mást gyakorol s a II' szelepet kinyitja. Az egész elrendezés működése a mellé­kelt rajzból világosan látható és a gáz­motor zajtalan és nyugodt járását czé­­lozza, miután a II rúddal összefüggő II1 szelep nyitása és zárása a J beeresztő­­szelepre közvetlenül hat, mivel a 11' szelep a J' robbanási tér fölött, a •/ beeresztő­szelep pedig a durranó-tér alatt van s e szelepek a ■!' térben levő gázok közvetítése által mintegy összefüggenek egymással s így a II' szelep nyitása, illetve csukása a J szelep nyitását, illetve csukását eredmé­nyezi és a gázbeömlést szabályozza s lehetővé teszi a J szelep rúdjának egy ná­lánál nagyobb átmérőjű térbe való helyezé­sét. mely térnek K nyílásán levegő árad be, mely levegő az M gázbevezető csatorna folytatását képező X szelepfészekben fekvő X' gyűrűalakú csatornából a J' térbe ömlő gázokkal együtt — a szelep nyitásakor — a robbanási térbe jut. Mindezek által a gázkeverék meggyúj­tása nagyobb szabatossággal történik és a motor lökések nélkül nyugodtan és za j nél­kül dolgozik, akár 300, akár 600 a per­­czenkénti fordulatok száma. Szabadalmi igény. Újítás gázmótorokon. jellemezve nz A czen­­tiifugal-regulátorral kapcsolódó csúszó­szán li' B" síkjának vízszintes irányban, a fordulatszámoknak megfelelő elmoz­­gatása és e síknak az excenterrel együtt mozgó G kapcsolóm! alatt s II kiömlő­­szeleprúd fölött való elrendezése, — va­lamint a J' robbanási tér alsó részén

Next

/
Thumbnails
Contents