11176. lajstromszámú szabadalom • Újítás szifónfejeken

SZABADALMI LEÍRÁS 1117(1 szám. «B XVIII/d. OSZTÁLY. ' I ■■ -'^íJUMWiLjmwwrrMili^nTn^rni1' 7lj7J^i7|ij^p~rwrTM3PnMr=»^>iitMT'iiTrr-t*isj^aMagMWBti»aCTK£y»gttTMCgrj^ali&i3gnyiMrw i hii»—■«««vca Újítás syphonfejeken. P E T T E L A J 0 S MŰSZER É S Z B U1) A PE S T E N. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 13-ika A jelen találmány tárgyát képező újítás az eddig szokásos szifónfejek kátrányainak kiküszöbölését czélozza. Ezen hátrányok legfontosabbika tudvalevőleg abban áll. hogy a szelep a szifónfej belsejében van elren­dezve. úgy hogy ahhoz sem tisztítás, sem javítás czéljából nem lehet hozzáférni, a mi úgy egészségügyi szempontból, mint a költ­ségek tekintetéből is súlyos kifogás alá esik. Az eddig használt szifónfejek ezen részletei­ben sokféleképen módosított, de lényegében mindenütt egyenlő, alkalmatlan szerkezete következtében, ha a szelepen vagy annak fészkén bármily csekély baj esik, az egész fej használhatatlanná vált és már csak be­olvasztás útján, nyers anyag gyanánt volt értékesíthető. A jelen találmány szerint már most a sze­lepet nem rendezzük el a szifónfej belsejé­ben, hanem könnyen hozzáférhető módon a sugárcső végén, mi által a szelep megújítása vagy kijavítása könnyen foganatosítható és nem kell a szifónfejet egészében meg­újítanunk. Ezen találmányi gondolat alapján a szifón­fej alakja és szerkezete természetesen sok­féleképen, tetszés szerint foganatosítható; a mellékelt rajz két foganatosítási alakot mutat be. Az 1. ábra egy az újítással ellátott szifón­­palaczkot tüntet föl, melyben a sugárcső vége a szerkezet láthatóvá tétele czéljából hosszában el van metszve. Az la. ábra a sugárcső metszete az 1. ábrának I -1 vonala szerint. A 2. ábra a sugárcső szerkezetének egy módosított alakját tünteti föl hosszmet­szetben. A 2a. ábra ugyanannak keresztmetszete a 2. ábrának 2—2 vonala szerint. A mint látható, az f szifónfej maga már most igen egyszerű öntvény, melynek lefelé irányított fl része a sugárcsövet képezi. Ez utóbbi belül csavarmenettel van ellátva, melybe a szelepet tartalmazó f2 toldatot csavarolhatjuk. Az /- toldat az f1 sugárcsőbe csavarolaudó a végén szűkebb furattal bír, mint egyéb részében, úgy hogy ezen a toldatrész a b szelepnek fészkét képezi; a b fémszelep alatt biztosabb tömítés czéljából a c gummilapocska van elrendezve. A d szelepszár oly keresztmetszettel bír, hogy az f- toldatban' jól vezetődik és a nyo­más alatt álló víznek kifolyását mégis meg­engedi. A b c szelepet normális körülmények kö­zött a szifónpalaczkban uralkodó nyomás

Next

/
Thumbnails
Contents