11174. lajstromszámú szabadalom • Alacsony hőfoknál párolgó folyadékkal hajtott mótor

Megjelent 1808. évi május hó 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11174. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Alacsony hőfoknál párolgó folyadékkal hajtott motor. OETLING KÁROLY MAGÁNZÓ DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember 21-ike. epezo magasJelen találmány tárgyát nyomású motornál hajtóerő gyanánt egy hű tött, folyékony és egy fölhevített, gázalakú, alacsony hőfoknál párolgó közeg nyomás­­különbsége szolgál. A mellékelt rajzok egy ilyen erőgépet mutatnak be, és pedig : 1. ábra az erőgépet tökéletes összeállí­tásban, 2. és 3. ábra a gázoknak a motorba szol­gáló vezetékét szabályozó készüléket és a fűtőanyag bevezetését szabályozó készülé­ket függélyes, illetve vízszintes metszetben tünteti föl. 4. ábra a fölösleges hajtóközegnek a nyo­móvezetékből való eltávolítását szabályozó készüléket függélyes metszetben mutatja be. 5. és 6. ábrák a 4. ábrabeli szabályozó készüléknek további kiviteli alakja, két egy­mással 90°-ot bezáró szögben képzelt függé­lyes metszetben. Ha alacsony hőfoknál párolgó gázalakú közegeket motor hajtására használunk föl, és azokat munkavégzés után ismét folya­dékká sürítjük, igen nagy nyomásváltozáso­kat érünk el, melyek azonban az eddig hasz­nált motoroknál egyrészt a gép szabálytalan járását eredményezték, másrészt pedig hir­telen föllépő nagymérvű feszültség - növe­kedés esetén robbanás veszélyével jártak. Ezen hátrányok elhárítása czéljából a C motor és az E elpárologtató közé iktatott M légüstre egy F regulátort alkalmazunk (2. és 3. ábra), mely v dugattyúnak az állír­ható w rúgó ellenében való elmozdulása által I fogaskerékáttételt olykép működteti, hogy ez a dx csap elforgatása segélyével a be­ömlési vezetékbeli nyomás növekedése ará­nyában, a légüsthöz, illetve a G motorhoz vezető d csatorna fojtását eszközli. Ha ek­kor a folyékony közeget az E elpárologta­tóba tovább is folytonosan bevezetnék, az elpárologtatóban a nyomás a szétrepesztésig növekedhetnék. E veszély elhárítása czél­jából tehát nemcsak az elpárologtatóban lévő folyadék hőfokát kell gyorsan csökken­­teniink, hanem egyszersmind részben vagy teljesen meg kell akadályoznunk, hogy a folyékony közeg az A tartányból B szivattyú által az E elpárologtatóba tovább is be­­szivattyúztassék. A hőmérséklet csökkenést az által érjük el, hogy v szabályozó-dugattyúnak előbb leírt elmozdulásával, tehát a hajtóközeg d beömlő csatornájának fojtásával egyidejűleg a fűtőanyagnak (legyen az gőz, fűtőgázok petróleum vagy más egyéb) bevezetésére csatornát (2. ábra) r1 csap elfor­szolgáló <

Next

/
Thumbnails
Contents