11169. lajstromszámú szabadalom • Önműködő jelző- és regisztráló készülékkel ellátott kocsi vasúti vágányok süllyedésének maghatározására

Megjelent 1898. évi május hó 9-ón. MAGY. IÍIR. SZABADALMI IIIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 11169. szám, V/b. OSZTÁLY. Önműködő jelző és regisztráló készülékkel ellátott kocsi vasúti vágányok siilye désének meghatározására. LIVTSCHAK JÓZSEF TANÁR ÉS MÉRNÖK WILNÁBAN (OROSZORSZÁG. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 10-ike Jelen találmány tárgya vasúti vágányok sülyedésének jelzésére és regisztrálására szolgáló készülék, úgy hogy a munkás vagy az üzemvezető a vágány sülyedését meg­határozhatja és ennélfogva utóbbi a vona­lon mutatkozó hiányokat ellenőrizheti. Ezen jelző és regisztráló készülék kombinácziója egy vasúti kocsin van fölszerelve és mi­helyt az a lesülyedett vágányon halad, a keletkező lökés következtében ezen hely színes folyadékkal megjelöltetik és egyide­jűleg ezen jelzés — bizonyos lépték szerint — egy regisztráló készülék segélyével egy papírszalagra átvitetik. Ezen készülék fölvételére szolgáló kocsi két tengellyel van ellátva és a lehetőleg kis egymástóli távolságban alkalmazott ten­gelyek közül a mellső tengely kis mérték­ben, a hátsó tengely pedig lehetőleg na­gyon megterhelendő, de úgy, hogy gyors menetnél is a hátsó tengelyre ható nyo­más állandó maradjon; a mit az által ér­hetünk el, hogy bizonyos számú nehéz lemez közé rugalmas alátéteket tesszünk. Mellékelt rajz 1—5. ábrája jelző készü­lék elrendezését mutatja és pedig: 1. ábrája egy kocsin fölszerelt berendezés oldalnézetét. 2. ábrája elülnézetét. 3. ábrája a jelző készülék egy részének fölülnézetét nagyobbított léptékben. 4. ábrája oldalnézetét. 5. ábrája a 3. ábrán föltüntetett fü'.iü nézet kiegészítő részét. 6—9. ábrák a regisztráló készülék e!r*;i dezését mutatják, és pedig: 6. ábrája oldalnézetét; 7. ábrája fölülnézetét; 8. ábrája a papírszalag egy résznek nézetét; 9. ábrája a festőhengerek elrendezését, A jelző készülék két-két csaptokon föl­függesztett a b c d kengyelek segélyóv.?! a tengelyhez erősített és keresztrudak á!tal merevített A B szögletvasból áll, mely a sinek fölött bizonyos magasságban tariatik. Ezen szögletvasak között közvetlen köze­liikben /i-től G pontig minden oldalon egy­­egy megfelelően ágyazott J K tengely van alkalmazva (3—5. ábra). Ezen tengelyek mindegyike L M N és 0 P szilárdan meg­erősített karokkal van ellátva, melyek kö­zül L M és 0 P kar vízszintes irányban, N kar pedig függőleges irányban van elhe­lyezve. A vízszintes L M kar végén egy könnyen forgó (pl. golyókon) kúpalakú lt

Next

/
Thumbnails
Contents