11157. lajstromszámú szabadalom • Villamos eke

Megjelent 1898. évi május hó 7-én. SZABADALMI LE1UAS 11157. szám. X/a. OSZTÁLY­Villamos eke. J. GANSEL KERESKEDŐCZÉG NEUSALZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 5-ike. Jeleu találmány tárgya olyan villamos eke, mely az eddig ismertekkel szemben az által van jellemezve, hogy atulajdonképeni szántó­készülék több forgó, konikus csavarból áll, melyek tetszésszerinti mélységre állíthatók be és hogy ezek forgó mozgását, valamint a fordítható kocsi hátra és előre való moz­gását egyetlen motor eszközli. Az által, hogy az eddig alkalmazott eke vas helyett konikus csavarokat használunk, lényegesen kisebb erő szükséges a szántásra, mert ezen csavaroknak fúró mozgása a kocsi előre­haladását és a kiemelt földnek eltávolítását előmozdítja. A rajzon: az 1. ábra a 2. ábrának x x irányban való vízszintes metszete, a 2. ábra az 1. ábrának y g irányban való függélyes metszete. A hajtóművet, valamint a szántókészülé­ket és a motor kormányszerkezetét és a for­dítható kocsit hordozó A állvány három keréken nyugszik, melyek közül a mellső a kerék kormánykerék gyanánt szolgál és a függélyes a2 kormányrúd alsó végén a1 vil­lába van ágyazva, Ezen a3 kormányrúd fölső végére b konikus kerék van erősítve, mely a c kézikerék által hajtandó b1 kerékbe ka­paszkodik, úgy hogy tehát c keréknek egyik vagy másik irányban való forgatása folytán az a2 kormányrúd forgása és ezzel a kocsi kormányzása megtörténhetik. A I> motor al­kalmas előtét révén (a kiviteli példában egy fogaskerék előtét) hajtja a d tengelyt, mely úgy a kocsinak előre és hátra való mozga­tását, valamint a forgó szántócsavarok mű­ködtetését előidézi és pedig az elsőt C szíj­­hajtás, azutóbbitZ) Dl szíjhajtás utján.A kocsi­nak előre és hátra mozgását egy egyszerű fordítható hajtómű beiktatása segélyével idézzük elő, (a kiviteli példában egy kettős kúpkerék hajtóművel, mely a t kiiktató emelő segélyével egyik vagy másik értelem­ben bekapcsolható). Épen úgy eszközölhető azonban az előre és hátra való mozgatás az elektromotor átkapcsolása utján is. Az E EL E2 E3 El szántócsavarok g gx <f- g3 g4 tengelyükkel váltakozó helyzetűek és tengely­irányban való eltolódás ellen biztosítva, az F F1 keretben vannak ágyazva, melyek egy­más mögött, a D Z>1 szíjak által hajtott e f tengelyekre vannak ingaszerüen fölakasztva, A szántócsavarok g g1 g2 g3 gl tengelyeit h hl h2 h3 h* kúpkerékpárok hajtják, melyek­nek egyik kereke szilárdan iil az e illetve /' tengelyen, míg a másik mindig az illető csavartengely szabad végén van szilárdan elrendezve. A mozgatás ezen módjának fő­

Next

/
Thumbnails
Contents