11149. lajstromszámú szabadalom • Újítások háromhengeres gőzzel vagy más nyomóközeggel hajtott gépeken

.■Megjeleni- S évi má jus hó J-én. SZi HAGY. jjgj| Kin. SZABADALMI Hi|Í HIVATAL A TTl A l . IV A. U Aj ii 1ÍÍ49. szám. V d l OSZTÁLY. T? T Üí 1 Újítások háromhengeres gőzzel vagy más nyomó közeggel hajtott gépeken. BROTHERHOOD PÉTER MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1S97 október lió 12-ike. A jelen találmány tárgyát oly gépek ké­pezik. melyek a forgattyútengelyhez radiá­lisán álló három hengerben működő, nyo­más alatt tartott hajtóközeg segélyével dol­goznak. mely a dugattyúkra csak egy irányban hat és mely azokat egymás után a tengely felé nyomja, míg visszajártuk a forgattyú által idéztetik elő. A jelen újítások főleg az összekötő rudak­nak szerkezetére és azoknak a hengerekben levő furatokkal való összemöködésére vonat­koznak. melyek a kiáramoltatásra szolgálnak : továbbá a hajtóközeget a hengerekbe bebo­­csátó dugattyúszelepek működtetésére és szerkezetére. A mellékelt rajzokban: Az 1. és 2. ábrák a gépnek kereszt illetve hosszmetszete. A 3. ábra a hengerek egyikének vízszin­tesmetszete az 1. ábrának 3—3 vonala szerint. A 4. ábra részletet láttat. Mindegyik P dugattyún a p hasíték jár át. mely a dugattyúnak visszajárta közben a c hasítékkal részben vagy egészen egybe vág, mely összekötő rúdnak legömbölyített külső C végén keresztül jár. Az utóbbi hasíték a dugattyútengelyhez oly szög alatt áll. hogy a hasítékok csak akkor vágnak egybe, ha az összekötő rúd (a középállásra visszonyítva) jobb felé hajolva mozog. A hengerek mindegyikének falában négy E üreg van, melyek azon czentrális tűiéi­től. melyben a B forgattyú forog a henge­rek mentén, bizonyos hosszaságra kiterjed­nek. A csőalkú ü forgattyútengely kiáram­lási csövet képez a fáradt hajtóközeg számára. Az E forgattyúcsap, mely szintén iirös, hogy könnyebbé tegyük, az F korongot hordja, melynek nehezebb f része a forgattyúcsap számára ellensúlyt képez, mely a forgattyú­­nak nehéz b része által is ellensúlyoztatik. Az F korongon a G bütyökkorong ül (4. ábra), melyhez a három vezetett iVdörzs­­pofa fekszik, melyek egy-egy s szeleporsó nyomása alatt állanak. Az S szelepdugattyú alakjával bír és iirös orsója egy rugót zár be, mely azt az N dörzspofával együtt a G bütyökkoronghoz szorítva*tartja. A hajtókö­zeg oly gyűrűs térbe bocsáttatik be, mely a három K szelepszekrénnyel közeledik. Mind­egyik összekötő rúd belső M végén csapágy­­szelenczeszerű vájattal bír, mellyel az a forgattyúcsapot körülfogja, míg a két oldalt kiálló karimarészek az L gyűrűs hornyokba nyúlnak, melyek a B dugattyúnak homlok­­tölületeiben és az F korongban vannak alkalmazva.

Next

/
Thumbnails
Contents