11144. lajstromszámú szabadalom • Tésztanyújtó gép

Izasao í). svibnja god. 1898. OPIS POV LA STIC E 13roj 11144. RAZRED X/j. Stroj za valjanje tijesta, ANDRIJA ZEIN INGER PEKAR U ZAGREBU. Dan prijave 17. lipnja 1897. Stroj sastoji od cetiri drvena valjka, A A' B B' od kojih su dva gornja i dva dnlnja medjnsobno spojena neprekidnim platnom C 1) i kojih se medjusobne udaljenosti mogu udesiti i promijeniti pomocu vijaka E F. Dolnji prednji i gornji straznji val jak na svojim su krajevima ucvrsceni na stalke (?, kojisu opet priővrsceni na pritnjerno vélik stol obiéne visine. Sa vijcima E E dade se prednji gornji valjak A udaljiti odnosno pribliziti k valjku B, pa se tinié moze izravnati napetost gornjega platna G. Dolnje platiio I) ne mora biti napeto. s tog su od­­nosni váljc¡ A! B' vodjeni stalno u stalcima G. Yaljak A A’ i B B' mogu se medju­sobno pribliziti i udaljiti pomocu vijaka F. Okretanje cijeloga stroja obavlja se pomocu kotaőa sa rucirom II, nasadjenoga ívrsto na osovini valjka A'. Okreti sa ovoga valjka prenasaju se pomocu ővrstih vrpea po sistemu naznaőenomu u J na ostale valjke i to tako. da dolnji valjci dobivaju smjer okretanja protivan onome őto ga imadu gornji. Postupak kod uporabo stroja jest slijedeci: Radiiik prirediv si tijesto ti gvalama od­­govarajucima potrebnoj velicini zeljenog peciva dónese ga pred stroj naprasiv bras­­nom pojedine komádé mece ih uzastopce medju valjke, kője mu u potrebnom smjeru okrece drugi radnik. Tijesto bude prit'skom pioizvedenim medju va’jcima A A! i B B> izvaljano na povoljno potrebnu debljinu te gotovo pada iz straznjega kraja stroja na stol odnosno na priredjenu pomiénu ploőn s kője se direktno uzimaju iz válj a ni komadi i fi-cu u roséice. Stroj se moze udesiti i za tjeranje nogoin (poput sivaceg stroja) uslijed fesa otpada upotreba pomocne sile za njegovo okretanje. PoVLASTICNl ZAHT1JEV. Kao novo zeli se povlastiti: 1. Temeljna misao stroja, da se tijesto valja medju valjcima preobuőenima sa platnom uslijed eega se nelijepi za valjke. 2. Uredjenje dvajuli parova valjaka, uslijed cégi bude tijesto dvostrnko i sto tanje izvaljano. (Sa 1 nacrtom.) Tiskarsko dionicko ciru/.tvo Pallas u Budapesti.

Next

/
Thumbnails
Contents