11143. lajstromszámú szabadalom • Újítás automatikus és kézzel működtetett készüléken tárgyak vagy személyek Roentgen-féle képeiknek előállítására czimű szerkezeten

Megjelent I SíhS. évi május hó <>-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI V 11143. szám. VII/b. OSZTÁLY. Újítás automatikus és kézzel működtetett készüléken tárgyak vagy személyek Roentgen-féle képeinek előállítására. WERTHKIMER JAKAB MAGÁNZÓ NEUILLYBEN. Pótszabadalom a 10041, sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1897 november hó 12-ike. A mellékelt rajzón az í. ábra a készü­lék elrendezését baloldalról nézve, 2. ábra ugyanazt jobboldalról nézve. 3. ábra az 1. ábra x—y vízszintes metszetét, 4. ábra az automata sematikus elrende­zését mutatja. A találmány újítását ezélzó szerkezet a C alapzaton levő két A B szekrénnyel bír; az A szekrény mellső oldalán elrendezett D ernyő függélyes irányban föl- és lemoz­gatható. míg a B szekrényben az A' suga­rakat kilövelő E cső ugyancsak függőle­ges irányban föl- és lefelé mozgatható. A C alapzaton megerősített G1 vezető­síneken a B szekrény az alsó részén levő G tartó F futó ingái segélyével az A szek­rényhez közelebb vagy távolabb hozható. Az A B szekrények alatt a C alapzat mindkét oldalán megerősített J vezetősíne­ken gördülő 1 csigák segélyével vízszintes irányban ide-oda mozgatható // tolópad van. a melynek mozgása a •! vezető sínek vé­geire erősített K nyúlványok által hatá­rol tátik. A H tolópad a megfigyelendő tárgyak el­helyezésére szolgál és annak fölső részébe : ágyazott L hossz- és M keresztirányban húzódó hengerek a tolópadra helyezett na- : gyobb tárgyak föl- és levevésének, illetőleg ide-oda tolásának könnyebbítését czélozzák. A B szekrény az X végtelen láncz segé­lyével mozgattatik, a mely egyrészt a C alapzaton forgathatóan megerősített P csap­pal bíró 0 lánczkerék által, másrészt az A szekrény oldalfalán forgathatóan megerő­sített R csappal ellátott Q lánczkerék és a közbe iktatott láncz vezető csigák által ve­zettetik ; a Q lánczkerék B csapjára ékelt T forgattyú az A szekrény külső, az S for­­gattyú ugyanannak belső oldalára szolgál, a B szekrénynek az A szekrényhez való közelítése, illetőleg attól való eltávolítása czéljából a B szekrény fenekén megerősített és az X láncczal összekötött V kar közve­títése folytán. A B szekrényben az X sugarakat kilö­velő E csövön kívül a P- akkumulátor és Ps transzformátor van elhelyezve, az A. szek­rényben elrendezett /) ernyőnek a szemben lévő E csővel való egyidejűleges föl-le­­mozgása folytán az F csőből kilépő X su­garak a J) ernyőre löveltetnek. Az utóbbiak együtt mozgása a (4. ábrá­kon) sematikusan föltüntetett szerkezet se­gélyével eszközöltetik. A (' alapzat A- fix horgába erősített A1

Next

/
Thumbnails
Contents