11111. lajstromszámú szabadalom • Újítás arató- és kaszálógépek metszőkészülékein

M<\u.j<*l<“ii( ISÍKS. évi május hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. IIIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS llilí. szám. X'h. OSZTÁLY. Újítás arató- és kaszálógépek metszőkészülékein. MEHLHORN VALENTIN ALBIN TISZTTARTÓ LIPCSÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 15-ike. Jelen találmány czélja az eddig ismert szer­kezetű metsző készülékekkel ellátott arató­gépeknél gyakran föllépő hátrányokat, pl. az eltömődést lehetőleg elhárítani. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltiintetve és pedig: 1. ábra fölülnézet. 2. ábra* keresztmetszet az I. ábra a h vo-­­nala irányában nagyobb léptekben. 3. ábra a 2. ábrához -tartozó alaprajz, mely az 1. ábra fölső végét tiinteti föl. 4-, és 5. ábra egy csapszögnek eliilnézete illetőleg oldalnézete. c azon vastartó, melyből az egyes ujjak kinyúlnak s a melyek fölött vonul végig az i kés. Az ujjaknak a vastartóhoz való meg­erősítése a 2. ábrából kitűnik. Az uj jak hátai egy fölfelé álló /' toldalékkal vannak ellátva, melyek a vastartó d mélyedéseibe kapasz­kodnak és a h csavar segítségével vannak a vastartóhoz erősítve, még pedig olymódon, hogy az ujjak fölső föliilete a c sín fölső í észével egy síkban feküdjék, a melyen eg^ szersmind a késsín vezettetik. A vastartó mellső részén q kivágások vannak elren­dezve, melyekbe az ujjak kapaszkodnak, mi­által a h csavarok tehermentesíttetnek és az ujjak elhajlás ellen biztosíttatnak. Az össze­köttetés ily módja merev megerősítést tesz lehetővé, úgy hogy az összeköttetéseknek üzemközben való meglazulása ki van zárva. Jelen szerkezettel bejelentő azt akarja el­érni, hogy mindazon hátrányok, melyek az eddig ismert szerkezetek használatával jár­tak és melyek főleg a következőkben álla­nak, eltávolíttassanak. Ha az eddigi gépekkel nedves talajon nö­­vényeket kaszálunk, úgy a gép összes szög­leteiben és sarkaiban igen könnyen gyűl össze a fű, vagy ülepedik le az iszap, a mi gyakran a gép működőképességére többé­­kevésbbé bénító hatást gyakorol. Ezen szög­letek és sarkok a vastartók és kések eddigi szerkezeteinél képződnek s gyakran erőseb­bek, mint maguk a kések. A késeket igen . gyakran különböző védőkészűlékkel borítot­­j ták be; azonban ezek főleg a késre való | megerősítésük folytán, továbbá azon nagy fölületeik és vezetékeikkel, melyekkel az ujjakat tartó vassínen és az egymással kap­csolatos ujjakon végigcsúsztak, mind hozzá­járultak ahhoz, hogy a fönt említett bajok föllépjenek. Jelen szerkezetnél az által hárítjuk el ezen hátrányokat, hogy lehetőleg a sarok- vagy szögletképződést elkerül jük, a mit következő újítás segítségével érhetünk el. Az ujjak szabadon vannak elrendezve és nincsenek

Next

/
Thumbnails
Contents