11103. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék vastisztító pornak nagy olvasztók, kúpkemenczék és hasonlókba való beadagolására

Megjelent 18Í)S. évi április hó Üí)-én. SZABADALMI LEÍRÁS 11108 szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás és készülék vastisztítópornak nagy olvasztók, kupolakemenczék és hason­lókba való beadagolására. DIETRICH KÁROLY GYÁROS ELSTERWERDABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 20-ika. Tudvalevő, hogy a vas előállítása alkal­mával a nagy olvasztóban vagy ujraolvasz­­tás alkalmával a kupolakemenczében, lán­golóban stb. bizonyos ásványok, fémek stb. hozzáadása által a salak-képződés lénye­gesen előmozdítható, mi által olyan vasat nyerhetünk, mely jobb, mindenek fölött pedig hólyagmentesebb, mert kevesebb fosz­fort és más ártalmas anyagot tartalmaz. Jelen találmány tárgya oly eljárás, mely szerint ilyen tisztítószer hozzáadása por­alakban egyszerűen és teljes sikerrel esz­közölhető. Az új eljárás abból áll, hogy a készlet­tartóból a por egy csatornán át. a fúvó szélfúvókájába jut, honnét a szél az olva­dási térre magával ragadja. Eközben gon­doskodni kell arról, hogy a fúvókába tor­koló csatorna mindig telve maradjon, ne­hogy a préselt levegő a szélvezetésből visszacsapódhasson. Mellékelt rajzban a leírt eljárás kivitelére szolgáló szerkezet van ábrázolva. A készülék szükség szerint töbszörösen alkalmazható a kemenczén és áll: a ke­­menczébe beadagolandó por számára a készlettartóból. A készlettartóból a por a tölcséralakú b részen át a e szállítócsigába folyik és a cl csatornán keresztül a szél­vezetés c fúvékájába nyomatik. Az a tartó fölülről a' födél által légmen­tesen el van zárva, az oldalfalán pedig kémlőüveggel és mérczével van ellátva, hogy a tartóban levő por állapota meg­figyelhető és a kemenczébe beadagolandó mennyiség meghatározható legyen. Hogy a por össze ne állhasson, a b töl­csér fölött a szállító csigával párhuzamo­san a2 keverőkészülék van alkalmazva, mely utóbbi különböző hosszúságú, kardalakú fogakkal bír. Ezen keverőkészűlék gerendelyén az f fogaskerék van megerősítve és ez a c szál­lítócsiga gerendelyén levő f1 fogaskerékbe befogódzik. Az f kerék agyán lazán ágya­zott (j zsinegkorong az f kereket magával viszi, ha a y1 beeresztő csapszöggel hozzá van kapcsolva. Ha az a tartó porral meg van töltve és légmentesen el van zárva, úgy a készülék üzemben tartása alkalmával az a2 keverő­készülék a port folyton mozgásba hozza, hogy a szállító csigához juttassa, a szállító csiga pedig a port a fúvókába viszi. E köz­ben a csiga- és a keverőkészűlék geren­­delye között lévő áttételnél fogva a csigát

Next

/
Thumbnails
Contents