11101. lajstromszámú szabadalom • Eljárás márványutánzat előállítására

Megjeleni 1898. évi április hóf> 29-én. SZABADALMI MAGY- £¡§1 KI1% ÍIIVAÍ^ SZABADALMI 11101. szám. XII/f. OSZTÁLY. Eljárás márványutánzat előállítására. B A U M F RIG Y E S K E R E S K E D Ő W I E S B A D E N B E N. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 26-ika. Bizonyos márványnemek számára hasz­nált különféle festanyagok, színes égetett agyag, ox'ydok hozzáadása és oldószerek, olvasztókemenczéből nyert salak, földpát sth. hozzákeverése mellett, mechanikai utón. sajtó segélyével merev tömeggé gyárainak, s bizonyos nagyságú pogácsákká metszet­nek szét. Ezen különféle színnel bíró lemetszett részeket a szándékolt erezés szerint rendet­lenül egy átlyukasztott fenékkel bíró saj­tóba helyezzük, a hol azokat egy könyök­emeltyű vagy csavarsajtó segélyével előidé­zett nyomással fonálszerűen átnyomjuk. A sajtó-szekrény elé csavart csatornán keresz­tül az anyag vaskos agyagfonál alakjában nyomul ki, a midőn azt az előállítandó tár-' gyak nagyságához képest darabokra vágjuk, magas nyomás alatt sajtoljuk, szárítjuk, égetjük s végre köszörüljük és csiszoljuk. Az erezés oly módon történik, hogy a különféle márványnemek szerint, kicserél­hető átlyukasztott feneket azaz lapokat kisebb nagyobb, szűkebb vagy tágabb, egy­mástól egyenetlen távolságban álló lyukak­kal, betét gyanánt alkalmazunk. Ezen lyu­kakon át az anyag különféle színekben ha­tol át, s a kupalakú csatornában szilárdan összesajtolta tik. Szabadalmi igény. ► Eljárás műmárvány előállítására, jellemezve az által, hogy a színező, esetleg oxydok­­kal, valamint meszet, kovasavat tartal­mazó anyagokkal, mint olvasztókemen­­czéből nyert salakkal elegyített anyagot (galetták) rendetlenül sajtoló szekrénybe teszünk, átlyukasztott és kicserélhető lapok segélyével, melyek a márványne­mek szerint nagyobb vagy kisebb, szü­­kebb vagy tágabb, egyenetlenül elhelye­zett lyukakkal bírnak,átnyomjuk, miáltal egyes fonalszerű motringokat kapunk. Ezeket a sajtoló-szekrény előtt fölcsa­vart szájnyíláson át egy darabbá egye­sítjük, az egyes előállítandó tárgyak nagyságához képest szétvágjuk és végre esetleges ismételt magas nyomású saj­tolás után megszárítjuk, kiégetjük, köszö­rüljük és csiszoljuk. PAU.A8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA fUJDAPESTEr«

Next

/
Thumbnails
Contents