11091. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes rostély és lángfogó

Megjelent 1898. évi április lió 559-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11091. szám. V/e. OSZTÁLY. Egyetemes rostély és lángfogó. SOOS JÓZSEF ÉS BERTA ANTAL GÉPÉSZEK OBOSHÁZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 19-ike. A jelen találmány czélja lokomobiloknál oly tüzelő-berendezést alkalmazni, mely egy­szerü kézi kezelés által úgy széntüzelésre, mint a sokkal olcsóbb szalmatüzelésre al­kalmassá tehető, a nélkül, hogy rostély le­szerelése, illetve fölszerelése válnék szük­ségessé. A mellékelt rajzon : 1. ábra az egyetemes rostélyt; 2. ábra az egyetemes rostélyt és az etetőt a forgattyú-szerkezettel mutatja be. A találmánybeli rostély tulajdonkép két részből áll, u. m. az alsó vékonyabb és rit­kább h rostélyrúdakból álló szalma fűtésnél alkalmazandó rostélyból és e fölött az erő­sebb c rostélyrúdakból alkotott szénros­télyból. A c szénrostély-rúdak a tűzfészket körül­övedző kazánfalban forgathatólag ágyazott d tengely dl négyszögletesre kialakított ré­szére erősíttetnek oly módon, hogy a ten­gely forgásakor ez utóbbival a c rostély­rúdak együtt mozoghassanak; a mellékelt rajzon e czélra alkalmazott e ék helyett, a rostélyrudak egyik vége négyszögletes lyuk­kal látható el, mely esetben azt a fölszere­lés előtt kell a tengelyre ráhúzni. A d tengely gömbölyű baloldali vége a kettős kazánfal közé iktatott csapágyban foroghat. A d tengely, illetve a szénrostélyrudak föl- és leforgatására a tengely külső végére ékelt h fogaskerék negyed és az ennek fo­gaiba kapaszkodó l végtelen csavar szolgál, mely utóbbi tengelye az n n csapágyakba van ágyazva és m forgattyú segélyével mozgatható. A szénrostélyrudak elől a ka­zánfalra erősített le szögvas vagy hasonlóra támaszkodnak, míg hátsó végük a c ten­gelyre vau erősítve. A szalmarostély vagy vízszintes fekvésű, pl. ha föntről az x nyíláson át tápláljuk a kazánt, vagy ferdén előre lejtős, a mely esetben a kazán falán kívül egy, a szalma fölvételére szolgáló u etetőt kell alkalmaz­nunk, mely elől és hátúi is egy-egy szög­vasból készített peremen fekszik föl. Szalmatüzelés esetén ez utóbbi vízszin­tes vagy ferde rostélyt használjuk, mely esetben a forgattyú végtelen csavar és fo­gaskerék segélyével mozgatott tengelyre szerelt c szénrostélyrudak függőleges állás­ban fölforgattatnak és a szalma-pernye föl­fogására szolgálnak. Ha most kompaktabb tüzelőanyaggal, pl. szénnel akarunk fűteni, egyszerűen a for­gattyút végtelen csavar stb. segélyével le-

Next

/
Thumbnails
Contents