11087. lajstromszámú szabadalom • Mozdony és lokomobil kazán füstemésztő tüzeléssel

Megjelent I <SÍ)8. évi április hó 28-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL AD ALMI. LEÍR AS 11087. szám. V/e/2. OSZTÁLY­Mozdony- és lokomobil-kazán füstemésztő tüzeléssel. SEIFERT OTTÓ MŰVEZETŐ ÉS MERVIC JÁNOS MOZDONYVEZETŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 19 ike. Az ismeretes mozdony és mozgonykazá­nok hátránya, hogy a tüzelés tökéletlensége folytán a nagymérvű füstképződés a levegőt tisztátlanítja és azonkívül csekély mérvű fütőhatás mellett tömérdek sok fűtő anya­got fogyasztanak. A stabil-kazánoknál használt füstmentes tüzelőberendezések szerkezetüknél fogva mozdonyokhoz alkalmatlanok, a mozdonyok­nál létező készülékek pedig nem felelnek meg ezéljuknak. Jelen találmány tárgya füstmentes tüzelő berendezéssel bíró mozdony és mozgonyka­zán, mely lényegében áll, hogy a tűzszek­rényt két egymás fölött elrendezett külön víz és gőztérrel ellátott térre vagy tűz­szekrényre osztjuk és a tüzelő berendezést a füstcsatornával közvetlenül nem közle­kedő fölső tűzszekrényben alkalmazzuk, úgy, hogy az égéstermények a rostélyon és lán­gon keresztül az alsó tűzszekrénybe s is­mét a forrcsövekbe vezettetnek. Mellékelt rajz 1. és 4. ábrája ezen füst­emésztő tüzeléssel ellátott mozgonykazán kétféle kiviteli alakjának hosszmetszetét, 2. és 3. ábrája keresztmetszetét mutatja. A tulajdonképeni tüzszekrény két egymás fölött elhelyezett A és B tűzszekrényből áll. Az s s forresövekkel ellátott a válasz­fal az alsó tűzszekrénnyel van összekötve, mely alsó részén C hamuszekrénnyel van ellátva és L kazán gőz- illetőleg vízterével közvetlen közlekedésben áll. A fölső B tüzszekrény az alsó A tűzszek­rénytől függetlenül külön víz- és gőztérrel bír és b b szögletvasak segélyével a tűzvonal irányában A tűzszekrényliez van erősítve. Az R rostéllyal és t tüzelő ajtóval ellá­tott B tüzszekrény d gőzgyűjtője L kazán D gőzgyűjtőjével r cső segélyével van össze­kötve. A és B tüzszekrény közti tér M tűz­álló anyaggal (Chamotte) van kitöltve. R rostély két vagy több sorú egymás alatt elhelyezett B tüzszekrény belső falába szögecselt és vízterével közlekedő csövekből áll, a mi a közvetlen tűznek kitett rostély elégetése megakadályozza és a gőzfejlesz­tést elésegíti úgy, hogy d gőzgyűjtőbe szálló száraz gőz r csövön keresztül D gőzgyűjtőn át L kazánba jut, a hol a viszonylag ned­vesebb gőzzel összekeveredik. R rostély összes csöveinek átmérője lehet egyenlő, de czél­szerű a tűznek közvetlen kitett fölső sor­ban nagyobb átmérőjű csöveket alkalmazni. Miután ezen csövek iclőszakonkint tisztítan­dók, végük átellenében B tüzszekrény mind­két oldalán könnyen levehető és elzárható V födél van alkalmazva.

Next

/
Thumbnails
Contents