11076. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági golyós csapágy

Megjelent 1898. évi április hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11076. szám, XX/c. OSZTÁLY. Biztonsági golyós-csapágy. HEYDRIGH MIKSA MŰVEZETŐ NÜRNBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 9-ike. A járművek, kerékpárok stb. golyós csap­ágyai azon hátránnyal bírnak, hogy a go­lyók eltörése esetén a jármű mozgása lé­nyegesen akadályoztatik. Ezen hátrányt jelen találmány által úgy kerüljük el, hogy a jármű kerékagyában a fő golyós csapágyon kívül még egy tartalék golyós csapágyat rendezünk el, melyet a fő csapágy golyói eltörése esetén műkö­désbe hozva, a jármű használhatóságát to­vábbra is biztosítjuk. A mellékelt rajzon: 1. ábra ezen elrendezést hosszmetszetben tünteti föl. 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. Az u küllőkkel ellátott a kerékagy bel­sejében a b c d e f aczélgyűrűkből álló tartalék golyóscsapágyat rendezzük el, mely aczélgyűrűk a g golyók befogadása czéljá­ból megfelelően ki vannak vájva s l ék által a k tengelyre vannak erősítve. A nagyobb m golyókkal bíró és n csa­varanya segélyével beállítható fő csapágy az o és i gyűrűkből áll, mely utóbbi rögzítés czéljából a t ellencsavaranyával van ellátva. Mi alatt a fő csapágy kifogástalanul mű­ködik, a tartalékcsapágynak c d e f gyűrűi lazán függenek össze egymással, a g golyók nem érintkeznek a b gyűrűvel s a tartalék csapágy nem működik. A fő csapágy m go­lyói eltörése esetén az i gyűrű segélyével a c d e f tartalék csapágyrészeket egymás­hoz szorítjuk, mi által a g golyók a b gyű­rűt megfekszik s a tartalékcsapágy műkö­désbe lép. SZABADALMI IGÉNY. Biztonsági golyós csapágy, jellemezve az által, hogy a jármű a kerékagyában az í o fő golyós csapágyon kívül a fő csap­ágy működése közben egymást 8 g go­lyókat lazán megfekvő b c de f részek­ből álló tartalék golyós csapágyat ren­dezzük el, melynek c d e /"gyűrűi a fő­csapágy m golyóinak eltörése esetén a t ellencsavaranya által rögzíthető i csap­ágy gyűrűi segélyével egymáshoz szo­rítva s ez által a tartalék csapágy g golyóit a b gyűrűvel fölfekvésbe hozva, I a tartalékcsapágyat működésbe hozzuk. (1 rajzlap melléklettel) PALLAS KÉ8ZváNY:.HaAflÁ." NVOMOAJ* BUOAPES1

Next

/
Thumbnails
Contents