11075. lajstromszámú szabadalom • Lánczkerék-áttétel

Megjelent 1 <S1)S. évi április lió 38-án. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI gW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11075. szám. XX/c. OSZTÁLY. Lánczkerék-áttétel. HAIDER JÓZSEF LAKATOS ÉS BEH MIKSA KERESKEDŐ MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember 10-ike. Elsőbbsége 1897 október 16-tól kezdődik. Jelen találmány tárgyát egy lánczkerék­áttétel képezi, melynek láncza fogak s kis csigák segélyével kapaszkodik a lánczke­rekek megfelelő hézagaiba, míg egyes láncz­szemeinek összekötő csapszögei a láncz­kerekek kerületén kívül esnek. Mivel pedig az áttétel viszonyára nézve az összekötő láncz­szemek csapszögei által megadott sugár mérvadó, ezen elrendezés által azt fogjuk elérni, hogy a jelen találmány tárgyát ké­pező lánczkerék-hajtásnál a hajtókerekek sugara kisebbnek vehető az ugyanazon át­tételi viszonyhoz eddig alkalmazott kerekek sugaránál. Azonkívül a hajtóláncznak fogai és a hajtókerék bemetszései úgy vannak alakítva, hogy a kettő közötti érintkezés zajtalanul megy végbe s a súrlódás is mi­nimumra csökken, továbbá a lánczszemek összekötő csapszögei, miután mint áttételi elemek nem szerepelnek, kevésbé fognak kopni. További előnye ezen áttételnek, hogy mint az eszközölt kísérletek azt bebizonyí­tották, a hajtóláncz a lánczkerekekről le nem csúszik. A mellékelt rajzon az 1. ábra a lánczkerékáttételt oldalnézet­ben tünteti föl, míg a 2—7. ábrák az áttételi láncznak külön­böző kiviteli alakjait oldal- és fölülnézetben szemléltetik. A hajtóláncz (1., 4. és 5. ábra) kétféle lánczszemekből tevődik össze és pedig az a fogas lánczszemekből és a kettesével el­rendezett b összekötő szemekből, melyek fölváltva kapcsolódnak egymáshoz. Az a szemeknek hegyben végződő fogai körívesen határoltak, mely köríveknek középpontjai a lánczszemek forgási, azaz a szomszéd láncz­szemekhez csatlakozó pontjaiban fekszenek. A b összekötőszemek paizsalakuak s fogak helyett a közéjük ágyazott c kis csigákkal bírnak. Ezen hajtóláncz alakjának megfelelően a lánczkerekek is úgy alakulnak, hogy a láncz­nak fogai, illetőleg c csigái a lánczkerekek bemetszéseit megfeküdjék. A b lánczszemek a lánczkerekek kerületét két oldalt burkolják, míg az erőátvitelt eszközlő a fogak, illetőleg c csigák a lánczkerekek kimetszéseit pon­tossan megfekszik, mely kimetszések e czél­ból szintén körívesen határoltak, e körívek középpontjai az épen fölfekvő lánczszemek forgáspontjaival összeesvén. Mivel a láncznak egy kisebb átmérővel bíró keréken való vezetésénél a lánczsze­meknek a kerék kerületét burkoló b tagjai

Next

/
Thumbnails
Contents