11062. lajstromszámú szabadalom • Csepegtető üveg gummilabdával és gummicsúccsal

Megjelent 18í>8. évi április hó 2í)-én MAGY. m KIR­SZABADALMI 1® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11062. szám. VII/e. OSZTÁLY. Csöpögtető üveg gummilabdával és gummicsúccsal. HANDELSGESELLSGHAFT NORIS ZAHN & C° CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 26-ika Minden eddig használatos csöpögtető üveg­csenek hátránya, hogy a szemet közvetle- I niil érintő üvegcsúccsal vannak ellátva, j minek folytán a kéz legcsekélyebb reme­gése a szem megsértését vonhatja maga után. Ennek folytán szembe való becsöpög- I tetéshez nagy kézi ügyesség kell és annak daczára előfordulhat, hogy még a kezelő orvos is fájdalmat okozhat a betegnek, ha a kemény üvegcsúccsal annak szemét ! érinti. Hogy ezt megakadályozzam, a c üveg­csúcsot egy kis puha gummiból készült d szívóval látom el, mely fönn gömbölyítve van és első használat előtt csak egy kis e lyukkal láttatik el. a gummilabdára gyako­rolt nyomás által a b üvegcsőben levő szem­víz e nyíláson át a szembe lép, a nélkül, hogy ügyetlen kezelés mellett is a szemet az engedékeny és lágy d gummiszívó meg­sértené. Ép ezért választottam ilyet és nem | élekkel bírót, b üveg számára, mely mérték­beosztással van ellátva, valamint a gummi-i labda számára lapos alakot választottam, mert ez a készüléknek a zsebben való meg­őrzésére alkalmasabb, c üvegcsúcs, mely [ úgy mint azelőtt b, csöpögtetőíivegen van, csak szoros fölhúzás által köttetik össze a kis gummiszívóval, úgy hogy a szemvíz elő­ször c üvegcsúcson átlép és azután jut d \ szívón át a szembe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tojásdad alakú b csöpögtető üveg szem­gyógyszerek számára a gummilabdával és egy lágy gummicsúccsal, mely e nyí­lással ellátott d gummiszívó alakjá­val bír. 2. Az 1. alatt jellemzett csöpögtető üvegek számára egy kis d gummiszívó, mely c üvegcsúcsra fölhúzatik és a szemek a becsöpögtetésnél előállható megsértését megakadályozza. (1 rajzlap melléklettel.) I'allus részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents