11034. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mesterséges légvonattal bíró tüzeléseknél a koromképződés meggátlására

Megjelent 1 8Í)8. évi április hó 23-án. tK MAGV SZABADALMI KIR. H1VATAL SZABADALMI LEIRAS 11034. szám. VOSZTÁLY Berendezés mesterséges légvonattal bíró tüzeléseknél a koromképződés meg­gátlására. M A R C 0 T T Y F E R E N C Z K E R E S K E D Ö B E R L l N B E N. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 5-ike. A mesterséges légvonattal bíró tüzelések­nek az a közös hátrányuk, hogy a légvo­natot előidéző készülék működésének meg­szakadásánál tetemes mennyiségű korom képződik, minthogy a kürtő gyönge szívó hatása a rostélyhoz elég levegőt be nem vezethet. Ez áll úgy azokra a tüzelő beren­dezésekre, melyeknél a légmozgást az égés termények kiszivatásával létesítjük (mint pl. a lokomativoknál) valamint azokra is, melyek­nél a levegőt a rostély alá nyomjuk (mint a torpedóhajó-tüzeléseknél) Föltaláló úgy találta, hogy ezen a hát­rányon segíteni lehet, ha abban a pillanat­ban, melyben a főlégszívókészűléket kikap­csoljuk, egy más sűrített gőzzel vagy leve­gővel hajtott második segédfúvó készüléket kapcsolunk be és ezt addig tartjuk műkö­désben, míg a fő fúvókészűléket ismét üzembe nem lehet hozni. Ezen segédkészű­lék hatását oly módon szabjuk meg, hogy az ez által és kiirtó által előidézett magá­ban gyönge légmozgás annyi levegőt szív­jon be,Amennyi a korom tökéletes elégeté­séhez szükséges. Hogy azonban ez minden esetben lehetséges legyen, a főgépet oly módon kell a segédgéppel kapcsolni, hogy sem a kezelő személyzet gondatlansága, sem másik következtében egyidejűleg mind­két készülék ne szüneteljen. Erre a czélra a találmány szerint a főgép zárótagját a segédgép zárótagjával közvetlenül oly módon kapcsoljuk Össze, hogy a segédgép-vezetéke a főtüzelésnél végbemenő egyéb változásoktól függetlenül mindig abban a pillanatban nyíl­jék meg és viszont a főgép vezetéke min­dig akkor nyíljék meg, mikor a segédgépé elzáródik. Ebben a tekintetben a találmány tárgyát képező szerkezet más tüzelő beren­dezésektől eltér, melyeknél a segédfúvóké­szűlék csak akkor nyílik ki, ha a regulátor záródását a fölső levegő bevezetésére szol­gáló katarakt még le nem járt, és akkor is automatikusan záródik, ha a katarakt a nyugalmi helyzetbe tér vissza. A csatolt rajzokon a találmány három kiviteli módozata látható, még pedig az 1. ábra egy lokomotív tüzelésnél alkalmaz­ható berendezés, míg a két a 2., 3. és 4. ábrán látható berendezés torpedóhajó-tüze­léshez való. Az 1. ábrán látható szerkezeteknél a segéd, fúvókészülékhez vezető rx vezetékbe egy®2 szelep van iktatva, melynek rugós s1 rúd­ját az i regulátoremelőn levő x excenter vagy egy más áttevés oly módon működtet,

Next

/
Thumbnails
Contents