10977. lajstromszámú szabadalom • Izzótest és lángzó gázizzófény világítás számára

Megjelent 18i)8. évi április hó 13-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10977. szám. II/d. OSZTÁLY. Izzótest és lángzó gázizzófény világítás számára. MEYER DÁNIEL MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 20-ika. Jelen találmány tárgya egy új izzótest gázizzófény számára és egy ehez esetleg alkalmazható lángzó. Az izzótest egymáshoz sorozott vagy egy­mással összekötött apró gömbszerű vagy szögletes testekből áll, melyek az eddigi izzóharisnyák telítésére alkalmazott külön­böző anyagokból készülhetnek. Ezen testeeskéket egymással úgy köthet­jük össze, hogy azokon kellő toldalékokat alkalmazunk, melyek egymással összeolvasz­tatnak, vagy pedig mint a gyöngyöket, tűz­álló egyenes vagy hálóvá összeszőtt szá­lakra vagy sodronyokra fölfűzzük és a lángzó fölött megerősítjük. A mellékelt rajz az izzótest két gyakor­lati alakját, valamint a lángzót is föltünteti, és pedig: Az 1. ábra egy teljesen fölszerelt lángzót izzótesttel együtt ábrázol. A 2. ábra az 1. ábra fölülnézete. A 3. ábra az izzótesttartó oldalnézete nagyobb léptékben. A 4. ábra az izzótestnek a tartón való megerősítését mutatja. Az 5. ábra az izzótesteeskék sík alakú hálószerű kapcsolatát mutatja. A 6. ábra a Bunzen-égő nézete. A 7. ábra metszet a 6. ábra I—/vonala szerint. Az 1., 2., 3. és 4. ábrákban jelzett gya­korlati alaknál az egyes f izzótestecskéket g tűzálló szálakra vagy sodronyokra fűzzük és ezen fonalakat egyrészt az a hengerbe erősített b horoghoz (4. ábra), másrészt az e gyűrűhöz kötjük, mely utóbbi egy az a hengerben eltolhatóan megerősített d rúdra van erősítve. Ily a 4. ábrában föltüntetett gyöngysort az e és a gyűrűk között oly nagy számban helyezünk el, hogy azok egy kellő sűrűségű izzótestet képezzenek (1. ábra). Az 5. ábrában bemutatott gyakorlati alak­nál a golyóalakú izzótesteeskék hálószerűen vannak összefűzve, mi czélból azokat több különböző szög alatt hajló fúrással lát­juk el. A lángzó úgy van szerkesztve, hogy a h tartó közvetlenül a lángzócső i toldalékán nyugszik. A lángzócső az i toldalék alatt lehetőleg nagy j kivágásokkal bír (a rajz­ban mutatott példánál négy j kivágás van), melyek a lángzócsőben betolt sodronyszitá­val vannak födve. A lángzó alsó részén a gázkiömlőnyílás fölött egy szűk lyukakkal ellátott l lemez van elhelyezve (7. ábra), mely a gázt vékony sugarakban engedi kiáramlani, melyek bősé­ges levegőt szívnak.

Next

/
Thumbnails
Contents