10939. lajstromszámú szabadalom • Újítások gázizzótesteken, azok törékenységének meggátlása czéljából

M eljelent 1 81)8. évi április hó 5-én. JB MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10989. szám. II/d. OSZTÁLY. Újítások gázizzótesteken azok törékenységének meggátlása czéljából. GOMESS ALFRÉD FERENCZ BILDERBECK VEGYÉSZ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 31-ike A jelenleg használatban lévő gázizzótes­teknek nagy hátránya, hogy azok főkép szál­lítás közben igen könnyen eltörnek Jelen találmánybeli izzótestek e hátrány megszüntetésére, törhetetlen védőburokkal láttatnak el. A találmány tárgyát képező újítás abban áll, hogy miután az izzótesteket kellően el­készítve tűzállókká tettük, azoknak szöve­tét, illetőleg harisnyáját kaucsuk, gutta­percha, baláta vagy más hasonló gyantából álló oldattal vonjuk be, mely burkolatot még kollodiummal is födhetjük. Ha teljesen kész izzótesteket akarunk ily­kép kezelni, akkor az említett oldattal a kész izzótestet vonjuk be. A találmány kivitelénél a hálót vagy ha­risnyát, miután azt mint szokásos, az oxyd ok­kal bevontuk és kiégettük, az említett gutta­percha, kaucsuk stb. oldattal vagy ezen ol­datok keverékével, legezélszerübben egy szétporlasztó segélyével vonjuk be. Ezen bevonatot aztán már kollodiummal is bur­kolhatjuk. Ha kész izzótesteket akarunk ilykép ke­zelni, azokat az említett oldatokba egysze­rűen bemártjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gázizzótest, jellemezve guttaperchával, kaucsukkal, balátával vagy más hasonló gumminemekkel vagy ezek keverékével való bevonása által törékenységének csök­kentése czéljából. 2. Az 1. pontban igényelt gázizzótest, jel­lemezve az 1. igénypontban leírt olda­tok valamelyikével, vagy azok keveré­kével való bevonása után még egy kol­lodiumréteggel való burkolása által. Dallas részvénytársaság nyomdája budapestit

Next

/
Thumbnails
Contents