10876. lajstromszámú szabadalom • Újítás záváros zárakon

Megjeleni Í8Í)8. évi márűzíus lió 2&-án. MAGY. gfo KIR. SZABADALMI ]B§ §F HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10876. szám. Vlll/d. OSZTÁLY. Újítások záváros zárakon. VANÉCEK JÓZSEF SYLVESTER CS. KIR. FŐREÁLISKOLAI TANÁR JICINBEN (CSEHORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 11-ike. A találmány czélja először az. hogy a závárt a kulcs egyetlen fordulatával annyira tolhassuk el, mint az eddigi záraknál két­szeres forgatás által, másodszor, hogy a zárásnál egyúttal a kallantyút is zárjuk, harmadszor, hogy az ajtószárnyak a zárt helyzetben meg ne lazulhassanak és negyed­szer, hogy az akasztékok megfelelő alkal­mazásával és egy külön kulcs használatával a zár nyitását megnehezítsük. Az újítások a csatolt rajzlapon láthatók, ínég pedig az 1. ábra a" zár belső részének és a kallantyúknak nézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra x- y vonala szerint, a 3. ábra a kulcs mozgását átvivő P lemez, a 4. ábra a Z akaszték, az 5. ábra az L kallantyú­biztosíték, a 6., 7. és 8. ábra az Sl záró bádog, a 9. és 10. ábra a T kulcs. Az li retesz Q szárában egy b peczek van alkalmazva, mely a szárból két oldalt kiáll (1. és 2. ábra). Egy második, a B záró bádogra szögecselt c peczeken egy elip­szis vagy tetszőleges más alakú P lemez van forgathatóan ágyalva, melynek fölső b1 hasítélftn a b peczek megy át. A P lemez­nek két másik M és 0 hasítéka is van (1. és 3. ábra), melyek közül a fölső M hasí­ték két 1 és 2 rovátkája van, míg az alsó 0 hasíték majdnem elipszis alakú és nagy tengelye a kulcs által" leírt K kör átmérő­jével valamivel nagyobb, kis tengelye pedig valamivel nagyobb,•mint a kulcstoll hosz­szának és a kulcsszár átmérőjének összege. Ha a zárt beakarjuk zárni, a kulcs a T tol­lával a P lemez 0 nyílásaiba fogódzik és az B závárt mozgatja, mely elmozdulás hosszúsága a c—7 és c—b «—l távolságok­tól fiigg, úgy hogy ennél a szerkezetnél a kulcs egyszeri elfordításával a závárt annyira el lehet tolni, mint más lakatoknál a kulcs kétszeri forgatásával. A megrajzolt példán a K körátmérőjét 12 m/m.-el vettük, a závár pedig 28 m/m.-el tolódik el, tehát a b—bx távolság is 28 m/m. A Z akaszték egyetlen lemezből áll, melynek alakja a 4. ábrán látható, a záró bádogba szögecselt z peczeken forgatható és az E rúgó által tartatik a kellő helyzet­ben. Az akasztéklemez egy U fogását (4. ábra) a lemezre merőlegesen fölhajlítjuk. Ez a fog akkor, ha a zár nyitva van, a P lemez egyik rovátkájába fogódzik (1. ábra). Hogy az f1 kallantyút biztosítsuk, arra a> czélra az L vaslemez szolgál (1. és 5. ábra) mely a B bádogba szögecselt d peczek körül forog és egy 1 rovatkával van ellátva ; ez

Next

/
Thumbnails
Contents