10865. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehéren izzó gáznak különösen hulladék anyagok, szemét és effélék száraz desztillácziója által való előállítására

Megjelent 1898. évi márczius lió 24-én. MAGY. gg| KIR. SZABADÁLMI jSSg; HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10865. szám. II/©• OSZTÁLY. Eljárás fehéren izzó gáznak különösén hulladékanyagok, szemét és effélék száraz destillatiója által való előállítására. PILOUS EMIL MAGÁNZÓ, G. OTTERMANN & CI E CZÉG ÉS MICHAELIS ARTHUR KÖZKERESETI TÁRS. BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 29-ike. A jelen találmány tárgyát képező eljárás szerint a különösen hulladékanyagokból, szemétből és effélékből száraz destillatió által előállított gázoknak carburálás útján különös világító erőt kölcsönözhetünk. Ezen czélból a earburálandó gázt oly tar­tályokon vezetjük keresztül, melyek vagy csak calciumcarbidot vagy ennek hygros­copicus sókkal, előnyösen Valamely alkali­carbonattal (különösen sódával) való keve­rékét tartalmazzák. Az ezen tartályokon átáramló gáz ekkor a calciumcarbidból csak lassanként, de folytonosan fejlődő gázok által carburáltatik és ez által intensiv világító­képességet nyer. A earburálandó gázt vagy csak egy erre alkalmas anyagból, vagy ily anyagoknak pl. szemétnek és szénnek keverékéből állíthat­juk elő. Lehetne különféle anyagokból külön­külön gázt előállítani és ezen gázokat csak a carburáló kamrákba való bebocsátás előtt összevezetés által keverni. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás különösen hulladékanyagok, szemét és efféléknek száraz destillátiója által nyert gáznak nagy fényerő kölcsönzé­sére carburálás által, mely abban áll, hogy a earburálandó gázt vagy csak calciumcarbidot, vagy annak hygroscopi­cus sókkal, előnyösen valamely alkali­carbonattal (sódával) való keverékét tar­talmazó tartályokon áramoltatjuk át. l'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten (1 rajzlap melléklettől.)

Next

/
Thumbnails
Contents