10825. lajstromszámú szabadalom • Készülék acetyléngáz előállítására

Megjelent 181)8. évi márcziug hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10825, szám. IIle. OSZTÁLY. Készülék acetyléngáz előállítására. REGGIANI NAPOLEON ÉS CHISINI ADRIANO TECHNIKUSOK RÓMÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 24-ike. A találmány tárgyát képező készülék a mel­lékelt rajzlapon látható. Az 1. ábra a készülék elülnézete. a 2. ábra oldalnézete ós a gazométer met­szete, a 3. ábra a készülék fölülnézete, a 4. ós 5. ábra a tulajdonképeni gázfejlesztő két egymásra merőleges metszete, illetve nézete, a 6. ábra metszet a 4. ábra x—x vonala szerint. A készülék lényegében az A B gazo­méterből és a C Cx gázfejlesztőből áll. Az A kád, mely színig vízzel van tele, két csővel van fölszerelve, az egyik E cső az acetylen fejlesztőből vezeti a gázt a harangba, a másik E1 pedig a harangból vezeti el a gázt. A B harang kupolája középpontján két a b csiga fölött futó kötélre van függesztve és a gáz nyomása és megfelelő ellensúly által egyensúlyban tartatik A harang két d d1 lopó-csővel van föl­szerelve, melyek akár a harangon kívül, akár annak belsejében lehetnek elhelyezve és melyeknek az a czéljuk, hogy a víz színét kiegyenlítsék és a gáz nyomását egyenletessé tegyék mindaddig, míg az f kúp — mely helyett más alakú test is alkalmazható és mely a harang kupolájának belsejében van alkalmazva — a vízbe nem merül és így a harang súlyát, tehát a gáz feszültségét is, némileg nem csökkenti. A feszültség az S manométeren olvasható le. A két lopó-cső és a kúp helyett két spi­rálist is lehet alkalmazni, melyek az egyik csigával vannak kapcsolva és melyek arra szolgálnak, hogy az említett spirálisok végén alkalmazott súlyok hatását annak megfele­lően változtathassuk, a mint a nyomást egyenletesen fönntartani vagy tetszőlegesen változtatni óhajtjuk. A két C Ct gázfejlesztő és azok F Fl víztartályai vagy fölváltva, vagy ha az szük­séges, egyidejűleg működnek. Az első eset­ben, ha az egyik kimerült, a másikat hoz­zuk üzembe és ebből a czélból a g gx z % csapokat megfelelően működtetjük. Ekkor a készülék üzeme folytonos, mert a kimerült gázfejlesztőt az alatt, míg a másik működik, újból megtölthetjiik calcium-carbiddal és ha a második kimerült, újból működésbe hoz­hatjuk. Az egyes gázfejlesztők kimerülését elektromos csengetyűk jelzik, melyek egy kis, az F Fx tartályok h vízszín-mutató csöveiben mozgó úszók által zárható áram­körbe vannak kapcsolva.

Next

/
Thumbnails
Contents