10809. lajstromszámú szabadalom • Tojásfölnyitó készülék

Megjelent 1898. évi márczius hó 21-én. MAGY. j|g KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10809. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Tojásfölnyitó készülék. BADER ADOLF KERESKEDELMI UTAZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 20-ika. Jelen találmány tárgya egy egyszeri! és könnyen kezelhető készülék tojások fölnyi­tásához, mely lényegében egy, a fölnyitandó tojásra fölhelyezendő hasított gyűrűből és egy ezen hasíték síkjában körben lendíthető, illetőleg forgatható fejező késből áll, mely a hasíték fölött levő részét a tojásnak le­fejezi, illetőleg lemetszi. Mellékelt rajz egy kiviteli alakját mutatja egy e találmány szerint eltávolított tojás­fölnyitónak, még pedig az 1. ábra fölülnézetét, 2. ábra a hossz oldalmetszetét és a 3. ábra a keresztmetszetét ábrázolja. Utóbbi ábra egyszersmind a készüléknek a tojásra való fölillesztés módját mutatja. . Mint a rajzból láthatni, a tojásfölnyitó készül egy hasított gyűrűből, illetve kívül fekvő részén egymással összekötött « és b gyűrűkből áll, melyek köztük egy c hasíté­kot hagynak nyitva, melynek síkjában egy d kés a körben lendíthető. Ezen d kés, mely vagy ábrázolt félhold­alakú alakkal bír, vagy pedig egyenes vagy (mint az első ábrán szakadozott vonallal föltiintetve) korongalakban készíthető, egy a gyűrű körületén kívül fekvő f peczek körül forgatható, úgy hogy az a és b gyű­rűk által bezárt egész területet keresztül metszhetik. Könnyebb kezelés végett a ké­szülék egy g fogantyúval van ellátva, mely egyszersmind a két a és b gyűrűk össze­köttetését és a d kés ágyazatát képezi. Az első ábrán föltüntetett kiviteli alak­nál a d kés elülső végén, könnyebb kezelés czéljából egy d1 erősödéssel van ellátva, mig például korongalakú késeknél ez a gyűrűkörület egy helyén a kéz részére meg­felelő fogantyúval lehet ellátva, a mi ter­mészetesen egy bizonyos kiviteli alakhoz kötve nincsen. A készülék kezelése, mint a 3. ábrából láthatni, igen egyszerű. Kifelé fordított d kések mellett a gyűrű, illetőleg a gyűrűk, me­lyek a tojás formájának megfelelően, czélsze­rűen kissé kúposak (konikusak), a fölnyitandó tojásra rátétetnek, s erre a d kés forgattatik, mire ez a c hasíték fölött (melyet áthaladnia kell) levő, tehát a b gyűrű által körülzárt (vég-) részét a tojásnak levágja. Czélszerű a d kést gyorsan mozgatni, hogy a tojáshéj ne törjön össze kis darabokra és egy sima vágásfölület legyen nyerhető, mi közben a kés alatt levő a gyűrű a tojást szorosan körülzárja és így a vágásnál meggátolja, hogy a héj lefelé széttörjön, míg a fölső b gyűrű a leválasztott tojásrészt körülzárja és annak leesését meggátolja.

Next

/
Thumbnails
Contents