10806. lajstromszámú szabadalom • Tetszőleges szelvényű fémcsíkokból sodrott tömlő vagy hajlékony tengely gyanánt használható többszörös fémcső

Megjelent 1898. évi márczíus lió 22-én. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 10806. szám. V/e/*-OSZTÁLY. Tetszőleges szelvényű fémcsíkokból sodrott, tömlő vagy hajlékony tengely gyanánt használható többszörös fémcső. WITZENMANN HENRIK DÍSZMŰ- ÉS FÉMÁRÚGYÁROS PFORZHEIMBAN (NÉMETORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 22-ilce. A jelen találmány tárgyát többszörös fémcső képezi, mely két vagy több egy­másba tolt fémcsőből áll, melyek mindegyike tetszőleges szelvényű fémcsíknak csavar­szerű sodratása által van előállítva, a hol is egy jobbfelé sodrott cső egy balfelé sod­rott csővel váltakozik, vagy két irányban sodrott cső két másik irányban sodrott csőre következik és a hol az egymásba tolt csövek végükön és kivánt esetben más pontokon is forrasztás vagy szögecselés által vagy más czélszerű módon vannak egymással összekötve. Ily többszörös fémcsövet tömlő vagy hajlékony tengely gyanánt használ­hatunk. A mellékelt rajz több oly csőnek néhány egymásba fogódzó menetén át ejtett met­szeteket tüntet föl, mely csövekből a több­szörös cső képezhető. Az 1 7. ábrákban föltüntetett alakok, különösen fémtömlők és védő fémtömlők számára alkalmasak, mig a 8—11. ábrák oly alakokat láttatnak, melyek hajlékony tengelyek gyanánt szolgáló csövek előállítá­sára alkalmazhatók. Ezen többszörös csövek azon tulajdonság­gal bírnak, hogy föl nem bomlanak és ennek következtében, ha tekerületeik között tömíté­sekkel bírnak, vagy ha a tekeriiletek szoro­san egymáshoz záródnak, tömítettlenekké nem lehetnek és továbbá úgy tömítésekkel ellátva, mint azok nélkül is, a nekik köl­csönzött. hossztengelyük körüli forgó moz­gást szabályszerűen továbbítják. Megemlítendő még. hogy a többszörös csövet, ha annak munkatengely gyanánt kell szolgálnia, burkolattal látjuk el. mely­ben a tengely szabadon mozoghat; ezen burkolat fémből, bőrből vagy bármely más alkalmas anyagból állhat. SZABADALMI IGÉNY. Tömlő vagy hajlékony tengely gyanánt alkal­mazható többszörös fémcső, mely két vagy több egymásba tolt oly fémcsőből áll, me­lyek mindegyike tetszőleges szelvényű fémcsíknak csavarszerű sodratása által van képezve, a hol is egy vagy több jobb felé sodrott cső egy vagy több balfelé sodrott csővel váltakozik és az egymásba tolt csövek végükön, valamint kivánt esetben más pontokon is egymással szi­lárdan vannak összekötve. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents