10717. lajstromszámú szabadalom • Újítás papír- és szövetszárító hengereken

Megjelent 18ÍJ8. évi inárczius lió 10-én. MAGY. KIH. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 10717. szám. XIII/a. OSZTÁLY. Újítás papír- és szövetszárító hengereken. KLÖCKNER FRIGYES MUNKAMESTER ÉS JESCHKE ÁRMIN GÉPMESTER DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 11-ike. Az eddig a papír és szövőiparban használt szárítóhengerek rendszerint öntött vasból készülnek. Bár nagy súllyal bírnak, mégis csak 2 atm.-ig terjedő gőzfeszély alkalmaz­ható és a biztonsági és redukcziószelep daczára robbanások nem tartoznak a ritkaságok közé-A mellékelt rajzban 1. ábra elülnézet és 2. ábra hosszmetszet. A bejelentés tárgyát képező hengereknél nemcsak ezen hátrány küszöböltetik ki. hanem lehetségessé válik, hogy igen magas t'eszélyű gőzt alkalmazzunk, úgy hogy a szárítás sokkal gyorsabban folyik. E melleit a henger súlya igen csekély, míg a fűtőföliílet igen nagy. A szárítóhen­ger hengeresen alakított a spirálisból áll, tetszőleges keresztmetszetű csőből, mely b hengerköpeny és c fejrészek által van körül­véve. A henger vagy egy átmenő, oldalt üreges tengellyel vagy üreges csapokkal van ellátva. Ezeken át történik a gőz be és kiömlése. mely a csapokhoz vagy tengely­hez csatolt spirálison átömlik. A csőspirálist a fejrészek között alkalmazott összekötő­rudakkal is lehet tartani. A c őspirálisban keletkező kondenzáczió­víz a gőznyomás által tovább mozgattatik, de ezen kívül és a spirális forgása által kifelé irányíttatik és kondenzácziós edényen át el távol íttatik. Nem gyűlhet tehát össze, mint a mostani hengereknél szokott, nagyobb vízmennyiség és az összegyűlt víz verése, mely igen gyakran okozott robbanásokat, ki van zárva. Hengerköpeny, valamint fejrészek lehető­leg könnyen szerkesztetnek, miután gőz­nyomást nem kell kiállaniok. A fejrészek­koszorúból és küllőkből állanak, melyek egyszerű vagy kettős, könnyű védöbádoggal vannak burkolva. Ezek megakadályozzák az erősen hevített levegő lehűlését és eltá vozását. melynek a henger belsejében kell maradni. A fejrészeken vagy azok egyikén egy kifelé a legcsekélyebb nyomás folytán is nyíló t> rugós biztonsági szelep van alkal­mazva az esetre, ha esetleg tömítési hiba folytán gőz jutna a henger belsejébe. SZABADALMI IGÉNY. Papír és szövetszárító henger, mely v biz­tonsági szeleppel és a csőspirálissal van ellátva oly czélból, hogy többé-kevésbé magasan feszített gőzt szárításra hasz­nálhassunk a nélkül, hogy a henger robbanásának veszélye beállana. PuLlis részvénytársaság nyomdája Hudapes-eit 11 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents