10662. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fekete por előállítására izzítás nélkül

Megjelent 181)8. évi február hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10662. szára. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás fekete por előállítására izzítás nélkül. STROBENTZ REZSŐ GYÁROS ÉS FRIED JÓZSEF KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 14 ike. Eddig a «fekete por» név alatt ismeretes fekete festőanyagokat úgy állítják elő. hogy bizonyos széntartalmú organikus anyagokat, fát, barna szenet, csontokat stb. száraz desz­tillácziónak vetnek alá, s a visszamaradó anyagokat finoman megőrlik. Ezen eljárás a tüzelőanyag-fogyasztás és a desztillácziónak alkalmával eltávozó illó anyagok vesztesége folytán igen drága, mert az anyag minősége szerint a fekete porban való kihozatal csak 20—50°/« között változik. Még akkor is, ha az elillanó gáz­alakú terményeket fölfogjuk, kondenzáljuk és értékesítjük, az ezen müveletekre fordított munka és költség, valamint a drága beren­dezések folytán a fekete por előállítási költsége alig számbavehetően száll alá. Az általunk föltalált eljárás rendkívüli egyszerűsége által tűnik ki. Az összes föl­dolgozott nyers anyagot kitűnő minőségű fekete por alakjában kapjuk meg, tüzelő­anyag pedig alig szükséges, a mennyiben az egész eljárás izzítás nélkül hajtatik végre, csak is a kész termék szárítására fogyasztunk kevés fűtőanyagot, de ez is elkerülhető nyári időben, mikor a szárításra a na}) melegét használhatjuk föl. Magának a reakcziónak végrehajtására melegítés csak kivételesen szükséges. Találmányunk oly folyamat megfigyelé­sén alapszik, mely tudtunkkal még eddig ismertetve és gyakorlatilag kihasználva egy­általán nem volt. Kétségbevonhatatlan tény azonban az, hogy ha bizonyos barna szeneket, különö­sen lignitet lehetőleg finom por alakjában bizonyos fémsóknak, különösen vasszulfát­nak. vaschloridnak stb. oldatával keverjük, legczélszerűbben úgy, hogy ezen keverék nyirkos, tapadó tömeget képezzen, akkor a szén barna színe rövid idő alatt eltűnik és tiszta feketébe megy át, mely szín maga­sabb hőnél való szárításnál is állandó ma­rad. Ezen reakczió onnét ered, hogy a szén bizonyos organikus vegyületeket tartalmaz, melyek a fémsókkal fekete színű vegyüle­teket képeznek. Ezen tapasztalati tény folytán kísérlete­ket végeztünk oly irányban is, vájjon oly szenek és más széntartalmú anyagok, me­lyek magukban nem, vagy kevésbbé alkal­masak ily fekete por előállítására, mester­séges úton nem-e készíthetők elő olyképen, hogy fémsókkal kezelve, használható fekete port adjanak. Kísérleteink eredménye az, hogy ezen anyagok, különösen oly barna szenek, me­lyek magukban fémsókkal nem adnak jó

Next

/
Thumbnails
Contents