10647. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék szeszes italoknak mesterséges öregbítésére és finomítására

Megjelent 1898. évi február hó 28-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10647. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék szeszes italoknak mesterséges öregbítésére és finomítására. ETLY DÁVID JAMES ÉS LONG KÁROLY RÓBERT GYÁROSOK LOUISVILLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 16-ika. Jelen találmány tárgya egy eljárás, mely­nek segélyével mindennemű fiatal és cse­kélyebb értékű szeszes italnak aránylag rövid idő alatt mesterséges úton, a hosszú ideig fekvő árú szin, iz és szagbeli sajátsá­gait adhatjuk; tárgya továbbá ezen eljárás keresztülvitelére való készülék, mely a mellé­kelt rajzokon van föltüutetve. Az 1. ábra a készüléket egy szeszes italt tartalmazó hordóval való kapcsolatban mutatja; a 2. ábra a készülék lényeges részét képező fűtő és hűtő-készűlék hosszmetszete ; a 3. ábra a fönti készülék egy részleté­nek iöliilnézete; a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti metszete; az 5. ábra a 3. ábra 5—5 vonala szerinti metszete; a 6. ábra több készüléknek több hordóban való egyidejű alkalmazását mutatja. A fölül 2 tölcsérré szélesbbülő, alúl zárt 1 csövet (1. ábra) a 3 hordó 23 nyílásába légmentesen beillesztjük. Az 1 csőbe négy cső 5, 6', 13, 14 merül (2. ábra), melyek alsó végei a 10 toldalékhoz akként vannak kap­csolva, hogy az 5 és 6 csövek a 11 csatornán át (3., 4. és 5. ábrák), míg a 13 és 14 csövek a 15 csatornán át közlekednek. Az 5 és 6 csövekbea 7 és 8 szelepek (1. ábra) vannak beiktatva. A 8 szelep mögött a 6 csőhöz a 9 tömlő van kapcsolva, míg az 5 csővezeték a 4 gőzkazánnal van összekötve. A 13 és 14 csövek egyrészt az ismert szerkezetű (pl. Linde, Pictet) 12 hűtőgép ammoniak-tartányával, másrészt annak kom­presszorával vannak összekötve. Az / csőben a 20 nyílás (2. ábra) van alkalmazva, honnan egy cső a 2 Jölcsér fölött elhelyezett 21 csaphoz vezet. A készülék következőleg működik: Az 1 edényt vízzel megtöltjük és ezután az 5 6 fűtőcsöveket a 7 és 8 szelepek kinyitása által a 4 gőzkazánnal, illetőleg a külléggel hozzuk kapcsolatba, úgy hogy a kazángőz az 5 és 6 csöveken átáramlik. A gőz áramlását akként szabályozzuk, hogy az 1 edényben levő víz közel a forrponthoz és ezáltal közvetve a hordó tartalma 50° egész 80°-ra fölhevíttessék. Ezen hőmér­sékletet 2 egész 15 órán keresztül állan­dóan föntartjuk. Ezen idő lefolyása után az 5 6 fűtőkészüléket üzemen kívül helyezzük, az 1 edényben foglalt vízhez sót teszünk. Ezután a hűtőkészüléket hozzuk működésbe, úgy hogy az ammoniakgőzök a 13 14 csö-

Next

/
Thumbnails
Contents